Väntande vitsord

Kursbedömning ges efter varje avslutad kurs. Om du av någon orsak inte har avlagt alla bedömda moment i en kurs antecknas ”V” (väntande vitsord) i studieregistret.

Kurser som bedömts med V måste kompletteras inom av läraren utsatt tid. Annars bedöms delmomentet med underkänt vitsord och utgående från detta ges kursbedömning.

Alla kurser ges kursvitsord senast vid läsårets slut.