Bedömning av ämneslärokurs

Ämneslärokurs är ett samlingsnamn för de studier i ett läroämne som ingår i din individuella studieplan.

Bedömningen i examensbetyget anges med ett ämnesvitsord för varje läroämne enligt följande kriterier:

  • Läroämnesvitsord ges efter det att samtliga studieavsnitt i läroämnet är slutförda.
  • Läroämnesvitsordet är ett vägt medeltal av de olika studieavsnittenas vitsord.*
  • Vitsordet ges som ett helt tal, varvid 0,5 avrundas uppåt.
  • Läroämnesvitsordet kan höjas om studerande i ett särskilt förhör visar större mognad och behärskar ämnet bättre än vad ämnesvitsordet skulle bli baserat på uträkningen av det vägda aritmetiska medeltalet.
  • De lärare som beslutar om bedömningen har också rätt att höja vitsord utan att studerande utför tilläggsprestationer om de anser att studerandes kunskaper och färdigheter är på en högre nivå än vad det vägda aritmetiska medeltalet visar.

* I uträkningen av medeltalet viktas studieavsnitten inom ett läroämne enligt sin omfattning i studiepoäng.

2/3-regeln

För att erhålla läroämnesvitsord krävs att fastställt antal studiepoäng i ett läroämne är godkända. Av studierna i ett läroämne får den studerande ha underkända prestationer enligt följande:

Antal avlagda studiepoäng inom ämneslärokursen: Högsta tillåtna antal underkända prestationer:
2-5 studiepoäng 0 studiepoäng
6-11 studiepoäng 2 studiepoäng
12-17 studiepoäng 4 studiepoäng
18 studiepoäng eller mer 6 studiepoäng