Examensdelar och yrkesprov

Vad är en examensdel?

Varje utbilding består av flera yrkesexamensdelar och gemensamma examensdelar. Några yrkesexamensdelar är obligatoriska. Vissa yrkesexamensdelar är valbara. Ålands yrkesgymnasium erbjuder undervisning i de examensdelar skolan har valt från de nationella examensgrunderna. Alla yrkesexamensdelar avslutas med ett yrkesprov. De gemensamma examensdelarna består av ämnesvisa kursprov. 

Yrkesxamensdelarna består av flera delmål. Delmål innebär olika "kurser" till en examensdel och delmålens namn finns på schemat i Wilma. Delmålen har olika antal kompetenspoäng (kp). Delmålen i yrkesämnen bedöms OK (godkänt)/EJ (icke godkänd)/A (avbruten).

För att få att göra ett yrkesprov så måste examensdelens alla delmål vara godkända.

De gemensamma examensdelarna är obligatoriska för en yrkesexamen och består av olika ämnen. Varje ämne är indelat i flera obligatoriska kurser som bedöms i skalan 1-5/U (icke godkänd)/A (avbruten).

Vad är ett yrkesprov?

Varje yrkesexamensdel avslutas med ett yrkesprov. Innan ett yrkesprov gör den studerande en yrkesprovsplan. Vilken kunskap och färdighet som ska visas bestäms av bedömningskriterierna som finns i läroplanen.