Omtagning

Ett omtagningstillfälle anordnas efter varje period. Datum och klockslag för respektive omtagning framgår av Arbetskalendern, se Länkar.

Du har rätt till omtagning i följande två fall:

  1. Du har rätt att delta i ett omtagningsprov för att höja underkänt kursvitsord (OBS: inte underkänt provvitsord). Studerande som önskar höja underkänt kursvitsord ska delta i närmast följande omtagningstillfälle, i annat fall har studerande förverkat sin rätt till omtagning.
  2. Du som varit sjuk vid examinationstillfället (kursprov, uppsats m.m.) har rätt att delta i närmast följande omtagning. Sjukdomen ska anmälas enligt gällande regler samt för myndiga studerande verifieras med skriftligt intyg av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare eller läkare. Intyget ska lämnas till vederbörande lärare utan dröjsmål, men senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan efter sjukfrånvaron. Utan intyg har du förverkat din rätt att skriva provet, uppsatsen, hålla föredraget m.m.!

Du som varit sjuk vid ordinarie examinationstillfälle och som efter att ha deltagit i omtagningen blivit underkänd i kursen har rätt att delta i ett nytt examinationstillfälle för att få möjlighet att höja det underkända kursvitsordet. Ta kontakt med din lärare så fort som möjligt om ett nytt datum.

Vid varje omtagningstillfälle skrivs i regel endast ett prov. Om du på grund av sjukdom eller andra liknande omständigheter har flera prov eller underkända kurser vid samma omtagningstillfälle bör du komma överens om alternativa arrangemang med berörda lärare. Regeln är att det prov som infaller först i provperioden skrivs på omtagningen och det senare provet på alternativ dag enligt överenskommelse med läraren. Du kan välja att skriva om flera prov vid samma omtagning om du anser att du hinner skriva två prov men är i första hand inte att rekommendera.

Skolan är inte skyldig att ordna alternativa omtagningar om studerande p.g.a. ledighet för bl.a. resor inte har haft möjlighet att delta i ordinarie examinationstillfällen.

Anmälan till omtagning

Kom ihåg att anmäla dig till omtagningstillfället om du varit sjuk vid ordinarie examinationstillfälle
eller om du vill höja underkänt kursvitsord. Anmälan till omtagningen görs i Wilma inom utsatt tid - se Arbetskalendern. 

OBSERVERA!

  • Lärare utarbetar prov endast till dem som anmält sig inom föreskriven tid.
  • Studerande som fått förhinder att delta i examinationstillfället ska snarast kontakta vederbörande lärare!