Studentexamen för HUTH-studerande

Studerande som valt HUTH kan välja att avlägga studentexamen. Avlagd studentexamen ger ökade möjligheter att antas till utbildningar i hela världen. 

Studentexamen

  • Fr o m våren 2022 avlägger studerande en studentexamen som omfattar minst fem obligatoriska prov.
  • Studerande kan välja att avlägga fler prov om hen så önskar.
  • Studentexamen avläggs under högst tre på varandra följande examenstillfällen (ex. vår-höst-vår).

Ämnen 

Modersmålet är obligatoriskt att skriva för samtliga studerande. Därutöver ska du avlägga minst fyra prov till från minst tre av följande provgrupper: provet i det andra inhemska språket (finska), provet i främmande språk (engelska eller annat), provet i matematik och provet i ett realämne. Ett av proven måsta avläggas på lång nivå, och inom HUTH läser du engelska på lång nivå.

Inom ramen för HUTH-studierna förbereds de studerande för följande prov:

  1. Modersmålet/Svenska som andraspråk
  2. Engelska, lång nivå
  3. Matematik, kort nivå
  4. Geografi
  5. Samhällskunskap

Även andra studentexamensprov kan komma ifråga. Om du väljer att skriva prov som inte ingår i HUTH-studierna inhämtar du kunskapen på egen hand.

Ämnesrealen är uppdelad på två olika provdagar:

Ena provdagen: biologi, filosofi, fysik, historia, psykologi
Andra provdagen: Ev.luth. religion/ortodox religion, geografi, hälsokunskap, kemi, livsåskådning, samhällskunskap

Information till studerande och vårdnadshavare

  • Ett infotillfälle om studentexamen för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk 2 hålls i november 2024 - datum bestäms under hösten.
  • HUTH-studerande får information om examen i period 3.