Studentexamen för HUTH-studerande

Studerande som valt HUTH kan välja att avlägga studentexamen. Avlagd studentexamen ger ökade möjligheter att antas till utbildningar i hela världen. 

Studentexamen som inletts fr o m våren 2022

Studerande som inleder sin studentexamen fr o m våren 2022 avlägger en studentexamen som omfattar minst fem obligatoriska prov. Studerande kan välja att avlägga fler prov om hen så önskar.

Studentexamen avläggs under högst tre på varandra följande examenstillfällen (ex. vår-höst-vår).

Modersmålet är obligatoriskt att skriva för samtliga studerande. Därutöver ska den studerande avlägga minst fyra prov till från minst tre av följande provgrupper: provet i det andra inhemska språket (finska), provet i främmande språk (engelska), provet i matematik och provet i ett realämne. Ett av proven måsta avläggas på lång nivå. Inom ramen för HUTH-studierna förbereds de studerande för följande prov:

  1. Modersmålet/Svenska som andraspråk
  2. Engelska, lång nivå
  3. Matematik, kort nivå
  4. Geografi
  5. Samhällskunskap

Även andra studentexamensprov kan komma ifråga. Om studerande väljer att skriva prov som ej ingår i HUTH-studierna inhämtas kunskapen på egen hand.

Ämnesrealen är uppdelad på två olika provdagar:

Ena provdagen: biologi, filosofi, fysik, historia, psykologi
Andra provdagen: Ev.luth. religion/ortodox religion, geografi, hälsokunskap, kemi, livsåskådning, samhällskunskap

Studentexamen som inletts före våren 2022

Studentexamen omfattar fyra obligatoriska prov samt därutöver ett eller flera valfria extra prov.

Studentexamen avläggs under högst tre på varandra följande examenstillfällen (ex. vår-höst-vår).

Modersmålet är obligatoriskt att skriva för samtliga studerande. Ett av proven måsta avläggas på lång nivå. HUTH-kurserna i engelska läses på lång nivå.

För att få avlägga studentprov bör man ha läst de obligatoriska kurserna i respektive ämne eller på annat sätt uppfylla tillräckliga kunskaper. Rekommendationen är därför att HUTH-studerande avlägger följande prov:

1.  Modersmål Obligatoriskt prov för alla
2. Engelska, lång Prov på lång nivå
3. Matematik, kort  
4. Samhällskunskap  

Även andra studentexamensprov kan komma ifråga. Prov i det andra inhemska språket, det vill säga finska kan ingå i examen och det är möjligt att också skriva extra prov i till exempel språk. Den studerande kan skriva prov i ett eller flera realämnen, men endast ett ämnesrealprov kan vara obligatoriskt. Om studerande väljer att skriva prov som ej ingår i HUTH-studierna vid Ålands lyceum inhämtas kunskapen på egen hand.

Ämnesrealen är uppdelad på två olika provdagar:

Ena provdagen: biologi, filosofi, fysik, historia, psykologi
Andra provdagen: Ev.luth. religion/ortodox religion, geografi, hälsokunskap, kemi, livsåskådning, samhällskunskap

Information till vårdnadshavare

Ett infotillfälle om studentexamen för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk 2 hålls 2.11 kl. 19:00.