övervakningskamera

Information om kamerabevakning

Ålands gymnasium är mån om den personliga integriteten och att skydda de personuppgifter som Ålands gymnasium behandlar.

Denna information gäller Ålands gymnasiums kamerabevakning. Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) och Lagen om integritetsskydd i arbetslivet (FFS 759/2004) reglerar hur kamerabevakningen får användas samt Arbetarskyddslagen (FFS 738/2002) och Strafflagen (39/1889).

Vilka personuppgifter behandlar vi och vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

Ålands gymnasium har utrustat området med kamerabevakning som innefattar inspelning av bildupptagning. Det primära syftet med kameraövervakning är att förebygga brott. I den mån en person på bildupptagningen är identifierbar, utgör inspelningen en personuppgift om denne. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga och utreda brott i syfte att öka tryggheten för Ålands gymnasium personal och besökare samt Ålands gymnasium egendom och uppgifter. Granskning av bildupptagning sker endast i den omfattning som behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål.

På det inspelade materialet förekommer uppgifter om personer som rör sig på det övervakade området. Förutom bildinspelningen sker även inspelning av datum och klockslag. Däremot spelar vi inte in ljud.

På samtliga platser där kamerabevakning sker informerar vi om kamerabevakningen med tydlig skyltning.

Vad är den lagliga grunden för vår behandling?

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i samband med kamerabevakning är för att utföra en uppgift av allmänt intresse. I vissa fall, till exempel när polisen begär uppgifter, är det fråga om rättslig förpliktelse.

Vem har tillgång till de personuppgifter vi behandlar?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar mot bl.a. obehörig åtkomst.

Endast ett fåtal behöriga personer på Ålands gymnasium har tillgång till det inspelade materialet. Ålands gymnasium kommer inte att lämna ut personuppgifter till någon tredje part annat än till polisen eller annan brottsbekämpande myndighet vid utredning av brott.

Hur länge sparas personuppgifter?

Grundregeln är att inspelat material sparas i 7 dagar, därefter spelas det med automatik över. När visst material krävs för att vidta åtgärder mot en person som spelats in för att kunna uppnå syftet med inspelningen får materialet dock sparas så länge det är nödvändigt för att vidta dessa åtgärder, men ska därefter omedelbart raderas.

Vilka rättigheter har den vars personuppgifter behandlas av oss?

Ålands gymnasium är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att få veta om du förekommer på film och, om det rör dig själv, få ut det inspelade materialet. Vi har dock rätt att neka detta i vissa fall om Ålands gymnasium inte har möjlighet att identifiera dig på bilden samt om begäran medför integritetsrisker för andra personer. Dessutom har du rätt begära att vi raderar det inspelade materialet. Rätten att bli raderad gäller inte om vi enligt lag har en skyldighet att behålla uppgifterna.

Ålands gymnasium har inte möjlighet att söka efter personuppgifter manuellt, utan vi använder oss av de automatiserade sök- och sammanställningsmöjligheter vi har tillgång till. Det betyder att det bara är bilder som kan hittas med automatiska sökfunktioner som kan identifieras, rättas eller raderas. Det innebär att du vid en begäran måste specificera inom vilket tidsintervall det gäller.

Vid frågor om eller klagomål på hur vi behandlar personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta vårt Dataskyddsombud per e-post:

Adeline Gripenberg: dataskyddsombud@regeringen.ax

eller per telefon: +358-18 25199

Den som har invändningar eller synpunkter på hur vi behandlar personuppgifter har rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.