Lokaler

Byggnaden

Ålands lyceums skolbyggnad är indelad i tre delar:

  • gamla delen (gula huset, söderut)
  • nya delen eller "Kuben" (röda delen, i mitten)
  • annexet, längan som sammanbinder lyceet med yrkesgymnasiets lokaler (längst norrut)

Tillgänglighet

Du har rätt att vara i skolan till kl. 18:00. Hissen i skolan används endast vid särskilt behov.

Lärarrum och kansli

Lärarrummet finns på första våningen (= karta för plan 2!) i gamla delen av byggnaden, mitt emot kansliet. Kansliet är öppet under hela skoldagen.

Lärarnas arbetsrum

Lärarnas arbetsrum är indelade enligt ämnesområde. Läs mer via menyns underrubriker.

Utrymmen för undervisning

Följande utrymmen finns tillgängliga för undervisning

  • lektionssalar
  • grupprum/konferensrum
  • hörsal
  • auditorier
  • gymnastiksal

Bibliotek

Skolans bibliotek Bibliotheca är öppet alla dagar. Följ länken för mer information.

Läsplatser

I anknytning till studeranderådets utrymmen i källaren (vid östra ingången) finns en tyst läsesal som är öppen för alla. Därutöver kan lediga lektionssalar vid behov användas som studierum.

Vilorum

I anknytning till studeranderådets utrymmen i källaren (vid östra ingången) finns också två vilorum som kan utnyttjas vid behov, t.ex. om du behöver vila under skoldagen eller är sjuk på studentproven. Om du vill utnyttja rummena under skoldagen ombeds du kontakta kansliet.