Närvaro och frånvaro under HUTH-perioder

I Ålands lyceum råder närvaroplikt. Ledighet i HUTH-perioderna är inte att rekommendera på grund av den intensiva studietakten.

Ledighet under HUTH-perioderna

Ledighet kan i regel beviljas för en till två skoldagar i samband med lov. Längre ledighet kan beviljas efter särskild prövning och diskussion med vårdnadshavare och berörda. Ledighet under en provdag beviljas endast i undantagsfall. 

Anhållan om ledighet ska göras skriftligen på därtill avsedd blankett till Ålands lyceums rektor
    a) för en till två skoldagar ledigt – minst en vecka i förväg
    b) för längre ledighet – minst två veckor i förväg

Blanketten hittar du på Ålands lyceums Studnet-sidor, se Dokument nedan.

Gör så här då du anhåller om ledigt:

 1. Skriv ut blanketten ”Anhållan om ledighet.”
 2. Fyll i dina uppgifter.
 3. Kontakta de lärare som berörs. 
  Läraren fyller i om ledigheten godkänns eller inte.
 4. Lämna in blanketten till Ålands lyceums rektor, Marcus Koskinen-Hagman.
 5. Beslut om beviljande av ledighet meddelas per e-post och registreras i Wilma.

Oredovisad frånvaro

Studieavsnittsvitsord ges inte till studerande som är upprepat frånvarande från undervisningen utan giltigt skäl. Lärarna ger vid periodens start besked om vilka regler som gäller och när en studerande avvisas från studieavsnittet. Avvisad studerande förlorar rätten till studieavsnittsvitsord och läraren antecknar ett A (avbrutet studieavsnitt) och datum för avbrott i Wilma. 

Ett avbruten studieavsnitt måste du gå om vid lämpligt tillfälle, vilket kan vara schematekniskt svårt inom HUTH. Konsekvensen av ett avbruten studieavsnitt kan bli fyra års studier. Alternativt kan du läsa in avsnittet på distans eller byta till allmänna ämnesstudier.

Ett avbrutet studieavsnitt kan inte avläggas genom tentamen.

Sjukfrånvaro och sjukanmälan

 • Omyndig studerandes vårdnadshavare anmäler sjukfrånvaro i Wilma senast kl. 12:00.
 • Myndig studerande anmäler sjukfrånvaro per telefon till det egna utbildningsprogrammets kansli senast kl. 12:00.
 • Om studerande går hem under skoldagen anmäls detta genom ett personligt besök i lyceets kansli.
 • Om studerande drabbas av sjukdom i provperioden eller vid examinationstillfällen under periodens gång, måste detta anmälas enligt instruktionerna ovan. Myndig studerande ska då utöver att ringa till det egna utbildningsprogrammets kansli även lämna in ett skriftligt intyg (se nedan för mer information). Om sjukanmälning inte har skett i vederbörlig ordning räknas detta som frånvaro utan giltig orsak. 

Redovisad sjukfrånvaro

Sjukdom ska redovisas på ett tillförlitligt sätt och om det är fråga om flera än tre dagars sjukfrånvaro ska ett skriftligt intyg lämnas till lyceets kansli senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan.

Intyget ska vara utfärdat av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare eller läkare. Vid upprepad frånvaro kan intyg krävas även för kortare tid än tre dagar.

Sjukdom vid muntligt eller skriftligt examinationstillfälle

Sjukdom vid föredrag, uppsats, prov mm. ska alltid verifieras:

 • För omyndig studerande räcker anmälan av vårdnadshavare i Wilma.
 • För myndig studerande krävs (om sjukanmälan inte gjorts av vårdnadshavare i Wilma) skriftligt intyg utfärdat av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare, läkare eller grupphandledare. Intyget ska överlämnas till vederbörande lärare utan dröjsmål, men senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan efter sjukfrånvaron. Studerande som varit frånvarande vid examinationstillfället och inte har vederbörligt sjukintyg har förverkat sin rätt till utvärdering.

Läkarbesök och liknande

Om du besöker läkare, tandläkare eller dylikt på lektionstid ska du alltid uppvisa skriftligt intyg över besöket för berörda lärare.