Omtagning av HUTH-prov

Observera: "Omtagning" på lyceet motsvarar det som kallas "omtentamen" på Ålands yrkesgymnasium! Men reglerna är inte de samma - läs mer nedan...

Omtagningstillfälle för HUTH-kurser anordnas en gång efter varje HUTH-period. HUTH-studerande som skriver om prov deltar i de omtagningstillfällen som anordnas av Ålands lyceum, se HUTH-arbetskalendern. Omtagningstillfället äger vanligen rum ca två veckor in i efterföljande period. Efter period 5 brukar omtagningen hållas första sommarlovsveckan.

Som HUTH-studerar har du rätt till omtagning i följande två fall:

  1. Du har rätt att delta i ett omtagningsprov för att höja underkänt kursvitsord (OBS: inte underkänt provvitsord). Om du önskar höja underkänt kursvitsord ska du delta i närmast följande omtagningstillfälle, i annat fall har du förverkat din rätt till omtagning. 
  2. Om du var sjuk vid ordinarie examinationstillfälle (kursprov, uppsats m.m.) har du rätt till utvärdering vid närmast följande omtagning.
    • Sjukdomen ska ha anmälts av omyndig studerandes vårdnadshavare i Wilma eller per telefon till utbildningsprogrammets kansli på provdagen före kl. 12:00.
    • Myndig studerande ska ha anmält sjukdom före kl 12:00 på provdagen genom att ringa till kansliet på sitt eget utbildningsprogram. Sjukdomen ska också verifieras med skriftligt intyg av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare eller grupphandledare. Intyget ska ha lämnats till vederbörande lärare utan dröjsmål, men senast inom två dagar efter det att du återvänt till skolan efter sjukfrånvaron. Utan intyg får du inte göra någon omtagning.

Anmälan till omtagning

Kom ihåg att anmäla dig till omtagningstillfället om du varit sjuk vid ordinarie examinationstillfälle
eller om du vill höja underkänt kursvitsord. Anmälan till omtagningen görs direkt till läraren inom utsatt tid - se Arbetskalendern eller tabellen nedan.

OBSERVERA!

Lärare utarbetar prov endast till dem som anmält sig inom föreskriven tid.

Boka datum för ny utvärdering

Om du var sjuk vid det ordinarie examinationstillfället och deltog i omtagningen men blev underkänd i kursen, har du rätt att delta i en ny utvärdering för att få möjlighet att höja ditt underkända kursvitsord. Ta kontakt med din lärare så fort som möjligt för att komma överens om datum för ny utvärdering!

Vad gör jag om jag behöver skriva fler än ett prov?

Vid varje omtagningstillfälle skrivs i regel endast ett prov. Om du på grund av sjukdom eller andra liknande omständigheter har flera prov eller underkända kurser vid samma omtagningstillfälle bör du komma överens om alternativa arrangemang med berörda lärare. Regeln är följande:

  • Det prov som infaller först i provperioden skrivs på omtagningen - du anmäler dig till din lärare.
  • Det senare provet skrivs på alternativ dag enligt överenskommelse med läraren - du kommer överens med din lärare om datum och tid för den alternativa omtagningen - samma deadline för anmälan gäller dock!
  • Du kan välja att skriva om flera prov vid samma omtagning, men detta rekommenderas inte.

Skolan är inte skyldig att ordna alternativa omtagningar om studerande på grund av ledighet för bland annat resor inte har haft möjlighet att delta i ordinarie examinationstillfällen.

Observera!

Lärare utarbetar prov endast till dem som anmält sig i Wilma inom föreskriven tid. 

Om du får förhinder att delta i examinationstillfället ska du snarast kontakta vederbörande lärare!

Omtagningsdagarna är:

HUTH-period Datum för omtagning Sista dag för anmälan till omtagning
Period 1 26.10.2020 kl. 16:10 21.10.2020 kl. 15:00
Period 2 16.12.2020 kl. 15:30 11.12.2020 kl. 15:00
Period 3 4.3.2021 kl. 16:10 1.3.2021 kl. 15:00
Period 4 28.4.2021 kl. 15:30 23.4.2021 kl. 15:00
Period 5 10.6.2021 kl.9:00 7.6.2021 kl. 12:00!