Användarregler för IT-system

Ålands gymnasiums IT-avdelning (ÅGiT) levererar och ansvarar för samtliga IT-tjänster som erbjuds inom skolorna Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium.

Läs noga igenom dessa regler för att bli medveten om vilka rättigheter och skyldigheter du har när du använder skolans datorer, nätverk och annan IT-utrustning.

Inloggningsrättigheter

Du som är studerande får från skolan inloggningsrättigheter till skolans datorer och nätverk. Samma inloggning ger dig också åtkomst till följande tjänster:

 • Wilma där du bland annat hittar ditt schema, bedömning, studieplan med mera.
 • lärplattformen Itslearning (bl.a. lektionsmaterial och uppgifter).
 • Office 365 (inklusive rätt att ladda ner och installera Microsoft Office på din privata enhet – gäller under hela studietiden.
 • G-Suite (Google) – används inom vissa utbildningar.
 • personlig e-postadress.

Du kan även komma åt din hemkatalog (personlig lagringsplats) på skolans server (H:) via en webbläsare eller via Microfocus Filr –appen för mobiler och surfplattor.

Ovanstående tjänster är alla tillgängliga via internet. Länkar finns på vår webbplats.

Ytterligare tjänster

Du har även tillgång till bland annat

 • Nationalencyclopedin Online (uppslagsverk)
 • Wordfinder Online (ord-och språklexikon).

Genvägar till dessa finns på alla skolans datorer. Tjänsterna kan även användas hemifrån och med mobila enheter.

WiFi

Du får fri tillgång till skolans trådlösa nät (WiFi) med privat utrustning (datorer, surfplattor, mobiltelefoner).

Du ska ansluta till det WiFi-nätverk som heter AG-BYOD (BYOD=Bring Your Own Device). Närmare information ges av IKT-handledarna.

Definitioner

Nedan viktiga definitioner som rör användningen av Ålands gymnasiums IT-resurser.

Behörig användare

Med behörig användare avses en person som studerar vid skolan och som har undertecknat detta avtal samt innehar en eller flera giltiga användaridentiteter (konton).

IT-resurser

Avser all hårdvara, programvara och tjänster i ett datanät. Exempel på hårdvara är datorer, skrivare och annan kringutrustning. Programvara är operativsystem, applikationer m.m. Tjänster i datanätet är fildelning, datalagringsutrymme, internet, e-post m.m.

Observera att dessa regler även gäller internetanvändningen då du är uppkopplad till skolans trådlösa nätverk med din privata dator, surfplatta, mobiltelefon eller annan IT-utrustning

Användarvillkor

 • Skolans IT-resurser får endast utnyttjas av behöriga användare.
 • Skolans IT-resurser är våra gemensamma arbetsredskap. Användningen får inte störa eller försvåra andras arbete. Skolans personal har rätt att vidta åtgärder om användningen är störande eller olämplig för skolans verksamhet.
 • Användare som uppsåtligen eller genom vårdslöshet skadar eller stör funktionen hos skolans och/eller utomståendes IT-resurser är ersättningsskyldig för reparations- och servicekostnader samt annan skada som därigenom orsakas.
 • Användare som bryter mot dessa regler och anvisningar kan avstängas från IT-resursanvändningen för viss tid eller helt förlora sin användarrättighet.
 • Skolan har rätt att ändra användarreglerna och användarvillkoren vid behov.

Användarregler

Det är förbjudet att överlåta sin användarrättighet till en annan person. Detta innebär att det inte är tillåtet att avslöja sina inloggningsuppgifter för någon annan eller att logga in på en dator och låta någon annan jobba vid den. Om du glömt ditt lösenord ska du kontakta IT-avdelningen.

Dataintrång eller försök till dataintrång är förbjudet. Du får till exempel inte försöka ta dig in på andras konton, filer etc.

Det är förbjudet att försöka installera eller spara program och filer på datorernas hårddiskar. Du får till exempel inte ”skräpa ner” datorernas hårddiskar med program eller filer som laddats ner från internet. Spara istället alltid dina filer på ditt konto på servern.

Datalagrad information får inte innehålla material som står i strid med gällande lagstiftning. Det gäller till exempel kopior av musik och dataprogram som kan kränka upphovsrätten.

Datorspel är inte tillåtet såvida det inte uttryckligen hör till undervisningen.

Spridande av kedjebrev, pornografi, religiös-, rasistisk- eller politisk propaganda är inte tillåtet och kan vara åtalbart.

Kränkande, stötande eller förnedrande e-post, webbplatser med mera kan vara åtalbart.

Du får inte försöka dölja din användaridentitet.

Användaren får inte via skolans IT-resurser utnyttja sådana externa tjänster som kan förorsaka skolan ekonomisk eller annan skada.

Utnyttjande av skolans dataresurser av obehöriga användare eller för andra ändamål än de tillåtna kan anses vara och straffas som olovligt brukande av annans egendom.

Användaren får inte utnyttja skolans IT-resurser för egen eller annans ekonomiska eller kommersiella verksamhet.

Du får inte utföra i lag förbjuden annan verksamhet.

Ansvar

Användaren ansvarar själv för sin användarrättighet och sin datalagrade information. Som användare är du till exempel ansvarig för allt som utförs via ditt personliga användarkonto.

Loggning

All dator- och internetanvändning inom Ålands gymnasium lämnar spår efter sig i form av loggar. För att garantera säkerheten i systemen kan IT-chef och systemansvariga granska loggarna och den lagrade informationen.

Det är också skäl att känna till att olaglig dataanvändning enligt strafflagens 28 kap. och 38 kap. kan leda till böter eller upp till fyra års fängelse. Redan försök till olaglig användning är straffbart.

Friskrivning

All användning av skolans IT-resurser sker på användarens eget ansvar. Skolan garanterar inte informationens integritet eller riktighet, inte heller datanätets eller datorernas funktion och säkerhet. Skolan ansvarar inte för skada eller förlust som förorsakas användaren vid användning av skolans IT-resurser.

Ovanstående regler och anvisningar finns för att trygga användningen av våra gemensamma IT-resurser, det vill säga för att uppnå en god funktion med hög datasäkerhet.

Förbindelse

Varje antagen studerande ska godkänna dessa användarregler för att få tillgång till skolans IT-resurser. Godkännandet sker i samband med studieanmälan inför skolstarten för första årets studerande.