Studeranderåd

De studerande vid Ålands yrkesgymnasium väljer ett studeranderåd för ett läsår. Studeranderådet ska främja studierna och studiesituationen inom yrkesgymnasiet och kan framföra förslag till yrkesgymnasiets rektor.

Enligt gymnasielagen väljer studeranderådet inom sig en ordförande och en viceordförande samt utser en studerande som ska ingå i gymnasiets ledningsgrupp.

Medlemmarna i studeranderådet beslutar själva om sina sammanträden och sitt beslutsfattande.

Styrelsen ska i enlighet med gymnasielagens 54 § 2 mom. ge representanter för de studerande möjlighet att delta i styrelsens möten. Företrädare för studerande har yttranderätt.

Val av representanter

Studerande vid Ålands lyceum utser en representant och en personlig ersättare och studerande vid Ålands yrkesgymnasium utser två representanter och två personliga ersättare för en mandatperiod på ett år som inleds 1.1 och avslutas 31.12.

Om företrädare eller ersättare under mandatperioden avslutar sina studier ska studerande i respektive skola utse en ny företrädare eller ersättare för resterande delen av mandatperioden.

Studeranderådet i Ålands lyceum och studeranderådet i Ålands yrkesgymnasium är ansvariga för valet.

Studeranderåden utser vardera en valkommitté med uppgift att i demokratisk ordning sköta nominering av kandidater, valförberedelser, valförrättning och rösträkning. Valet förrättas senast i början av december och datum för val ska kungöras minst två veckor i förväg.

Studeranderådet meddelar skriftligt styrelsen den valda företrädarens namn och personlig ersättare.

Studeranderådet jobbar i teams och för protokoll och anteckningar där.

Studeranderåd 2022-2023

Anna Johansson, Vincent Savidge, Michael Törnroos, Nanny Eriksson, Linnea Damm, Frida Hellén, Nonie Lundberg och Linus Dahlblom,