Bedömning och kompensationsregler

Provresultat

Proven korrigeras preliminärt av lyceets lärare. De preliminära resultaten publiceras
i Wilma. Studentexamensnämnden gör den slutliga bedömningen och resultaten skickas
till Ålands lyceum senast den 23 november (höstens skrivningar) respektive 25 maj
(vårens skrivningar). Även dessa resultat publiceras i Wilma.

Vid bedömningen i studentexamen används vitsordsskalan:

Laudatur (L) 7 poäng/röster
Eximia cum laude approbatur (E) 6 poäng/röster
Magna cum laude approbatur (M) 5 poäng/röster
Cum laude approbatur (C) 4 poäng/röster
Lubenter approbatur (B) 3 poäng/röster
Approbatur (A) 2 poäng/röster
Improbatur (I) 0 poäng/röster

Kompensationsregler

Kompensering betyder att du kan ha möjlighet att bli student även om något av dina obligatoriska prov inte skulle vara godkänt. Kompensering är ett förfarande som beaktar vitsorden för både obligatoriska och extra prov på studentexamensbetyget.

Om du blir underkänd på något obligatoriskt prov, men genom kompensering får examen, har du rätt att göra om det underkända provet två gånger utan tidsfrist.

För godkänt vitsord i modersmålsprovet måste du ha prestationer från vardera delen av proven, både i skrivkompetens och läskopmpetens. Om någondera prestationen saknas betraktas prestationen som helhet som avbruten. Det betyder att hela prestationen blir underkänd. I sådana fall kan kompensering heller inte komma i fråga.

Ett underkänt vitsord (improbatur) i något av de obligatoriska studentexamensproven kan kompenseras på följande sätt:

  • i + kompenseras med poängtalet 12
  • i    kompenseras med poängtalet 14
  • i -  kompenseras med poängtalet 16
  • i = kompenseras med poängtalet 18

Omprov av godkänt prov

Varje godkänt prov i studentexamen har du rätt att göra om en gång. Det gäller både obligatoriska prov och extra prov. Tidpunkten för omprov har ingen tidsfrist. Är det så att du har hunnit göra om något prov redan innan du får studentexamensbetyget blir det bästa vitsordet för provet i fråga inskrivet på betyget.

Ett godkänt prov som du gör om sedan du fått studentexamensbetyget får du ett separat betyg över. Också ett prov som nämnden har bedömt med laudatur har du rätt att göra om, om du så önskar.

Omprov av underkänt prov

Ett underkänt obligatoriskt prov har du rätt att göra om två gånger vid de tre examenstillfällen som följer omedelbart på det tillfälle där du skrev underkänt.

När du gör om ett underkänt obligatoriskt prov kan du byta ut ett prov på en mer krävande nivå mot ett prov som bygger på en kortare lärokurs. För att kunna byta provnivå måste du i så fall ändå ha ett prov som bygger på den långa lärokursen bland de obligatoriska proven i din examen.

Om den utsatta tiden på tre examenstillfällen går ut, eller om du inte klarar dig vid den andra omtagningen, så blir du tvungen att göra om hela examen från början.

När du har anmält dig till fyra obligatoriska prov och fått underkänt på något av dem har du rätt att gå upp i examen för att göra om det underkända provet eller ett godkänt prov tills dess att du har avlagt hela examen.

Du kan komplettera med nya ämnen först när du har avlagt studentexamen som helhet med godkända vitsord.

Ett underkänt extra prov skrivs inte in på betyget. Ett sådant prov får du göra om två gånger utan tidsfrist, men du får inte byta nivå på ett underkänt extra prov när du skriver det på nytt. När du väl har fått din studentexamen har du rätt att komplettera examen med ett prov i ämnet i fråga på en annan nivå.