Bedömning och kompensationsregler

Provresultat

 • Studentproven korrigeras preliminärt av lyceets lärare. De preliminära resultaten publiceras i Wilma ca 1 vecka efter att du skrivit provet.
 • Studentexamensnämnden gör den slutliga bedömningen och resultaten skickas till Ålands lyceum senast den 23 november (höstens skrivningar) respektive 25 maj (vårens skrivningar). Även dessa resultat publiceras i Wilma.

Vid bedömningen i studentexamen används vitsordsskalan:

Laudatur (L) 7 poäng
Eximia cum laude approbatur (E) 6 poäng
Magna cum laude approbatur (M) 5 poäng
Cum laude approbatur (C) 4 poäng
Lubenter approbatur (B) 3 poäng
Approbatur (A) 2 poäng
Improbatur (I) 0 poäng

Kompensationsregler

Kompensation betyder att du kan ha möjlighet att bli student även om något av dina fem (obligatoriska) prov inte skulle vara godkänt. Kompensation är ett förfarande som beaktar vitsorden för alla de fem prov som ingår i studentexamen.

För godkänt vitsord i modersmålsprovet måste du ha prestationer från vardera delen av proven, både i skrivkompetens och läskompetens. Om någondera prestationen saknas betraktas prestationen som helhet som avbruten. Det betyder att hela prestationen blir underkänd. I sådana fall kan kompensation heller inte komma i fråga.

Ett underkänt vitsord (improbatur) i något av de fem studentexamensproven kompenseras på följande sätt:

 • i (improbatur) kompenseras med poängtalet 10

Ett exempel

En studerande som är underkänd (I) i matematik, kan kompensera det på följande sätt:

 • Modersmålet: A (2 p)
 • Engelska: B (3 p)
 • Geografi: A (2 p)
 • Samhällskunskap B (3 p)

Totalt 10 p = Student!

Studerande kan förstås välja att skriva om sitt underkända prov ändå om hen vill.

Omprov av godkänt prov

Du har rätt att göra om ett godkänt prov i studentexamen så många gånger du vill. Det finns ingen tidsfrist för när provet görs.

 • Om du har hunnit göra om något prov redan innan du får studentexamensbetyget, blir det bästa vitsordet för provet i fråga inskrivet på betyget.
 • Om du gör om ett prov efter att du fått studentexamensbetyget får du ett separat betyg utskrivet.
 • Också ett prov som nämnden har bedömt med laudatur har du rätt att göra om, om du så önskar.

Omprov av underkänt prov

Du har även rätt att skriva om ett underkänt prov:

 • För att avlägga studentexamen har du rätt att göra om ett underkänt prov tre gånger vid de tre examenstillfällen som följer omedelbart på det tillfälle där du skrev underkänt.
 • Efter att du avlagt studentexamen kan ett underkänt prov göras om så många gånger du vill.

När du gör om ett underkänt prov som ingår i din examen, dvs utgör ett av de fem proven, kan du byta ut ett prov på en mer krävande nivå mot ett prov som bygger på en kortare lärokurs. För att kunna byta provnivå måste du i så fall ändå ha ett prov som bygger på den långa lärokursen bland de obligatoriska proven i din examen.

Om den utsatta tiden på tre examenstillfällen går ut, eller om du inte klarar dig vid den tredje omtagningen, så blir du tvungen att göra om hela examen från början.

Ett underkänt prov du skrivit utöver de fem prov som utgör examen skrivs inte in på betyget. Du kan göra om provet, men du får inte byta nivå på ett underkänt "extra" prov när du skriver det på nytt. När du väl har fått din studentexamen har du rätt att komplettera examen med ett prov i ämnet i fråga på en annan nivå.