Bedömning och kompensationsregler

Provresultat

Studentproven korrigeras preliminärt av lyceets lärare. De preliminära resultaten publiceras
i Wilma efter ca 1 vecka. Studentexamensnämnden gör den slutliga bedömningen och resultaten skickas till Ålands lyceum senast den 23 november (höstens skrivningar) respektive 25 maj
(vårens skrivningar). Även dessa resultat publiceras i Wilma.

Vid bedömningen i studentexamen används vitsordsskalan:

Laudatur (L) 7 poäng
Eximia cum laude approbatur (E) 6 poäng
Magna cum laude approbatur (M) 5 poäng
Cum laude approbatur (C) 4 poäng
Lubenter approbatur (B) 3 poäng
Approbatur (A) 2 poäng
Improbatur (I) 0 poäng

Kompensationsregler

Kompensation betyder att du kan ha möjlighet att bli student även om något av dina obligatoriska prov inte skulle vara godkänt. Kompensation är ett förfarande som beaktar vitsorden för både obligatoriska och extra prov på studentexamensbetyget.

Om du blir underkänd i något obligatoriskt prov, men genom kompensering får examen, har du rätt att göra om det underkända provet så många gånger du vill utan tidsfrist.

För godkänt vitsord i modersmålsprovet måste du ha prestationer från vardera delen av proven, både i skrivkompetens och läskompetens. Om någondera prestationen saknas betraktas prestationen som helhet som avbruten. Det betyder att hela prestationen blir underkänd. I sådana fall kan kompensation heller inte komma i fråga.

Ett underkänt vitsord (improbatur) i något av de obligatoriska studentexamensproven kan kompenseras på följande sätt:

 • i + kompenseras med poängtalet 12
 • i    kompenseras med poängtalet 14
 • i -  kompenseras med poängtalet 16
 • i = kompenseras med poängtalet 18

Nya kompensationsregler för de som inleder sin examen fr o m våren 2022:

Studerande som är underkänd i ett obligatoriskt studentprov kan ändå ta examen om den totala poängen i de övriga fyra proven som ingår i examen uppgår till minst 10 poäng.

Ett exempel

En studerande som är underkänd (I) i matematik, kan kompensera det på följande sätt:

 • Modersmålet: A (2 p)
 • Engelska: B (3 p)
 • Geografi: A (2 p)
 • Samhällskunskap B (3 p)

Totalt 10 p = Student!

Studerande kan förstås välja att skriva om sitt underkända prov ändå om hen vill.

Omprov av godkänt prov

Du har rätt att göra om ett godkänt prov i studentexamen så många gånger du vill. Det gäller både obligatoriska prov och extra prov och det finns ingen tidsfrist för när provet görs. 

 • Om du har hunnit göra om något prov redan innan du får studentexamensbetyget, blir det bästa vitsordet för provet i fråga inskrivet på betyget.
 • Om du gör om ett prov efter att du fått studentexamensbetyget får du ett separat betyg utskrivet.
 • Också ett prov som nämnden har bedömt med laudatur har du rätt att göra om, om du så önskar.

Omprov av underkänt prov

Du har även rätt att skriva om ett underkänt prov:

 • För att avlägga studentexamen har du rätt att göra om ett underkänt prov tre gånger vid de tre examenstillfällen som följer omedelbart på det tillfälle där du skrev underkänt.
 • Efter att du avlagt studentexamen kan ett underkänt prov göras om så många gånger du vill.

När du gör om ett underkänt obligatoriskt prov kan du byta ut ett prov på en mer krävande nivå mot ett prov som bygger på en kortare lärokurs. För att kunna byta provnivå måste du i så fall ändå ha ett prov som bygger på den långa lärokursen bland de obligatoriska proven i din examen.

Om den utsatta tiden på tre examenstillfällen går ut, eller om du inte klarar dig vid den tredje omtagningen, så blir du tvungen att göra om hela examen från början.

Ett underkänt extra prov skrivs inte in på betyget. Du kan göra om provet, men du får inte byta nivå på ett underkänt extra prov när du skriver det på nytt. När du väl har fått din studentexamen har du rätt att komplettera examen med ett prov i ämnet i fråga på en annan nivå.