Tentamen för HUTH-studerande

Att tentera en kurs innebär att den studerande på egen hand ska lära sig kursinnehållet för aktuell kurs.

Den som avlägger en kurs genom tentamen blir utvärderad på andra villkor än den som deltar i ordinarie kurslektioner och kursprov. Tentamensprovet kan vara mer omfattande och man tillämpar andra bedömningskriterier.

Studerande kan förnya både underkänd och godkänd kurs genom tentamen, men man har bara rätt att delta i ett tentamenstillfälle. Det är alltid det högre vitsordet som ligger till grund för ämnesbedömningen.

I läroplanens kursbeskrivningar (se Wilma) finns angivet vilka kurser som inte går att tentera. Till exempel kan man inte tentera enskilda språkkurser.

Mer information om tentamen finns i läroplanens allmänna del och bilagor, se Dokument.

Tentamen för att höja underkänt kursvitsord

Om studerande efter prov och omtagning fortfarande är bedömd med underkänt kursvitsord har hen rätt att tentera ifrågavarande kurs en gång. Det ska ske innan nästa HUTH-period börjar. Den studerande kan tentera kursen vare sig kursen erbjuds eller inte i berörd period.

Arbetsgång vid bokning av tentamen för att höja underkänt kursvitsord:

 1. Studerande kontaktar studiehandledaren för sitt utbildningsprogram för diskussion.
 2. Studerande kommer överens med berörd lärare om vilka villkor som gäller för deltagande i tentamen och dess bedömning.
 3. Läraren fastställer tidpunkten för tentamenstillfället.
 4. Studerande lämnar in tentamensansökan till sin studiehandledare.
 5. Studiehandledaren meddelar Ålands lyceums prorektor till kännedom.
 6. Tentamen måste vara klar, det vill säga bedömd och registrerad i Wilma senast två veckor innan studerandes nästa HUTH-period börjar.

Tentamen för att höja godkänt kursvitsord eller avlägga kurs för första gången

Godkända kursvitsord kan höjas genom tentamen en gång. Kursen tenteras då i en period där kursen ingår i lyceets kursutbud.

Arbetsgång vid bokning av tentamen för att höja godkänt kursvitsord/avlägga kurs för första gången:

 1. Studerande kontaktar studiehandledaren för sitt utbildningsprogram för diskussion.
 2. Studerande tar reda på vilken lärare som undervisar aktuell kurs i aktuell period.
 3. Läraren ger besked om vilka villkor som gäller för deltagande i tentamen och dess bedömning.
 4. Läraren fastställer tidpunkten för tentamenstillfället.
 5. Studerande lämnar in tentamensansökan till sin studiehandledare.
 6. Studiehandledaren meddelar Ålands lyceums prorektor till kännedom.

Datum för tentamensansökan

Tentamensansökan lämnas alltid in till studiehandledaren senast kl. 15:00. Ansökningstiden går vanligtvis ut ca en vecka efter senaste omtagningstillfälle, direkt då all bedömning från föregående HUTH-period är klar. Sista dag för ansökan anges i tabellen nedan:

Period Datum för tentamensansökan
Period 1 19.08.2021
Period 2 18.10.2021
Period 3 9.12.2021
Period 4 17.2.2022
Period 5* 20.04.2022

*HUTH-studerande som planerar avlägga studentexamen kan inte tentera kurser i period 5 under sitt sista år.