Tentamen för HUTH-studerande

Att tentera ett studieavsnitt innebär "självstudier", dvs att den studerande på egen hand ska lära sig innehållet i studieavsnittet.

 • Den som avlägger studier genom tentamen blir utvärderad på andra villkor än den som deltar i den ordinarie undervisningen.
 • De bedömda momenten kan vara mer omfattande och man kan tillämpa andra bedömningskriterier.
 • Studerande kan förnya både underkänt och godkänt studieavsnitt genom tentamen, men man har bara rätt att delta i ett tentamenstillfälle.
 • Det är alltid det högre vitsordet som ligger till grund för ämnesbedömningen.

I läroplanens beskrivningar för varje studieavsnitt (se Wilma) finns angivet vilka avsnitt som inte går att tentera.

Mer information om tentamen finns i läroplanens allmänna del och bilagor, se Dokument.

Tentamen för att höja underkänt vitsord

Om studerande efter prov och omtagning fortfarande är bedömd med underkänt vitsord i studieavsnittet har hen rätt att tentera ifrågavarande studieavsnitt en gång. Den studerande har rätt att tentera oavsett om studieavsnittet erbjuds eller inte i berörd period.

Arbetsgång vid bokning av tentamen för att höja underkänt vitsord i studieavsnitt:

 1. Studerande kontaktar studiehandledaren för sitt utbildningsprogram för diskussion.
 2. Studerande kommer överens med berörd lärare om vilka villkor som gäller för deltagande i tentamen och dess bedömning.
 3. Läraren fastställer tidpunkten för tentamenstillfället.
 4. Studerande lämnar in tentamensansökan till sin studiehandledare.
 5. Studiehandledaren meddelar Ålands lyceums prorektor till kännedom.
 6. Tentamen måste vara klar, det vill säga bedömd och registrerad i Wilma senast två veckor innan studerandes nästa HUTH-period börjar.

Tentamen för att höja godkänt vitsord eller avlägga studieavsnitt för första gången

Godkända vitsord i studieavsnitt kan höjas genom tentamen en gång. Avsnittet ska tenteras i en period där den ingår i lyceets studieutbud.

Arbetsgång vid bokning av tentamen för att höja godkänt vitsord/avlägga studieavsnitt för första gången:

 1. Studerande kontaktar studiehandledaren för sitt utbildningsprogram för diskussion.
 2. Studerande tar reda på vilken lärare som undervisar aktuell kurs i aktuell period.
 3. Läraren ger besked om vilka villkor som gäller för deltagande i tentamen och dess bedömning.
 4. Läraren fastställer tidpunkten för tentamenstillfället.
 5. Studerande lämnar in tentamensansökan till sin studiehandledare.
 6. Studiehandledaren meddelar Ålands lyceums prorektor till kännedom.

Datum för tentamensansökan

Tentamensansökan lämnas alltid in till studiehandledaren senast kl. 15:00. Ansökningstiden går vanligtvis ut ca en vecka efter senaste omtagningstillfälle, direkt då all bedömning från föregående HUTH-period är klar. Sista dag för ansökan anges i tabellen nedan:

Period Datum för tentamensansökan
Period 1 18.08.2023
Period 2 12.10.2023
Period 3 7.12.2023
Period 4 15.2.2024
Period 5* 15.04.2024

*HUTH-studerande som avlägger studentexamen kan inte tentera studieavsnitt i period 5 under sitt sista år.