Tentamen i språk

Tentamen i språk, enligt Läroplan 2021 för Ålands lyceum, framgår av tabellen nedan.

 • I läroämnet engelska är det möjligt att avlägga varje enskilt (obligatoriskt) studieavsnitt genom tentamen.
 • I övriga språk (A-, B1- eller B3-nivå), avläggs tentamen som större studieavsnittshelheter.

För tentamen av studieavsnittshelheter i språk gäller följande:

 • Både underkänt och godkänt studieavsnitt kan förnyas genom att tentera en studieavsnittshelhet. Det högre vitsordet gäller oavsett resultat i tentamen, dvs du kan inte försämra ett vitsord.
 • Tentamen sker efter att modulerna 1-4, alternativt modulerna 1-3, osv. avlagts (se tabellen). Det betyder att du kan tentera specifika studieavsnittshelheter i olika årskurser beroende på när studierna inleddes.
 • Du kan också tentera hela läroämnet (alla studieavsnitt) vid ett tillfälle i slutskedet av studierna.
 • En studieavsnittshelhet kan tenteras endast en gång. Om du är missnöjd med tentamensresultatet kan du endast höja vitsordet genom att delta i undervisning på nytt.
 • Tentamen görs vid ett tentamenstillfälle (som dock kan omfatta flera delmoment). Du har alltså inte rätt till omtagning av underkänt tentamensvitsord.
 • Endast godkänt tentamensresultat räknas med i ditt studieprogram. Du får sålunda inga studiepoäng för studieavsnitt som tenterats med underkänt vitsord.

Mer information om tentamen finns i Läroplan 2021 under rubriken ”Självstudier”.

Hur ansöker jag om tentamenstillstånd?

Du ansöker om tillstånd att tentera språk på samma sätt som för övriga ämnen - se rubriken ovan, Självstudier/tentamen!

Men eftersom större studiehelheter i språk tenteras endast vid två specifika tillfällen per läsår är det viktigt att du i god tid kontaktar berörd lärare för att komma överens om vad du ska göra när:

 • För tentamen på hösten i åk 2 eller åk 3: ansök inom deadline för tentamensansökan i period 1
 • För tentamen på våren i åk 2: ansök inom deadline för tentamensansökan i period 5
 • För abiturienter som vill tentera på våren i åk 3: ansök inom deadline för tentamensansökan i period 4!

Självstudier / tentamen i språk

Studieavsnitt som tenteras som helhet och bedöms med ett vitsord Kan tenteras efter att du erhållit vitsord i: När kan jag tentera studieavsnittshelheten?

A- och B1-språkstudier (finska)

Finska A 1, 2, 3 FIA3 Våren i åk 1 eller hösten i åk 2
  4, 5, 6 FIA6 Våren i åk 2 eller hösten i åk 3
Finska B1 1, 2, 3 FIF3 Våren i åk 1 eller hösten i åk 2
  4, 5, 6 FIF6 Våren i åk 2 eller hösten i åk 3
  7 FIF7 Våren i åk 3

B3-språkstudierna har inletts från studieavsnitt 1 (nybörjarnivå)

Finska B3 1, 2, 3, 4 FIN4 Våren i åk 1 eller hösten i åk 2
  5, 6, 7, 8 FIN8 Våren i åk 2 eller hösten i åk 3
Franska B3 1, 2, 3 FR3 Våren i åk 1 eller hösten i åk 2
  4, 5, 6 FR6 Våren i åk 2 eller hösten i åk 3
  7, 8 FR8 Våren i åk 3
Spanska B3 1, 2, 3 SP3 Våren i åk 1 eller hösten i åk 2
  4, 5, 6 SP6 Våren i åk 2 eller hösten i åk 3
  7, 8 SP8 Våren i åk 3
Tyska B3 1, 2, 3 TY3 Våren i åk 1 eller hösten i åk 2
  4, 5, 6, 7 TY7 Våren i åk 2 eller hösten i åk 3
  8 TY8 Våren i åk 3

B3-språkstudierna har inletts från studieavsnitt 4 (fortsättningsnivå)

Franska B3 4, 5, 6 FR6 Våren i åk 1 eller hösten i åk 2
  7, 8 FR8 Våren i åk 2 eller hösten i åk 3
Spanska B3 4, 5, 6 SP6 Våren i åk 1 eller hösten i åk 2
  7, 8 SP8 Våren i åk 2 eller hösten i åk 3
Tyska B3 4, 5, 6, 7 TY7 Våren i åk 1 eller hösten i åk 2
  8 TY8 Våren i åk 2 eller hösten i åk 3