Tentamen i språk

Självstudier i språk kommer i fråga då du har en tidigare bedömning i aktuellt studieavsnitt men önskar höja ditt vitsord.

  1. I A-språken (engelska och finska) är det möjligt att avlägga varje enskilt studieavsnitt genom tentamen (gäller endast obligatoriska avsnitt). Se skolans allmänna tentamensrutiner.
  2. I B-språken (finska, franska, spanska och tyska) avläggs tentamen som större studieavsnittshelheter (se tabellen nedan).
  3. Det är även möjligt att tentera hela lärokursen vid ett tillfälle i slutskedet av studierna.

Ansökan om tentamenstillstånd görs på blankett som studerande fyller i tillsammans med berörd lärare.

För tentamen i språk gäller följande:

  • Både underkänt och godkänt studieavsnitt kan förnyas. Det högre vitsordet gäller oavsett resultat i tentamen.
  • Tentamen i B-språk sker efter att modulerna 1-4, alternativt modulerna 1-3, osv. avlagts (se tabellen nedan). Det betyder att du kan tentera specifika studieavsnittshelheter i olika årskurser beroende på när studierna har inletts.
  • Ett studieavsnitt eller en studieavsnittshelhet kan tenteras endast en gång. Om du är missnöjd med tentamensresultatet kan du endast höja vitsordet genom att delta i undervisning.
  • Tentamen görs vid ett tentamenstillfälle (som dock kan omfatta flera delmoment). Du har alltså inte rätt till omtagning av underkänt tentamensvitsord.

Mer information om tentamen finns i Läroplan 2021 under rubriken ”Självstudier”.

Om du talar ett av de språk som undervisas i skolan flytande, t ex som modersmål, kan du anhålla om att få ditt kunnande erkänt. Då gäller andra rutiner än vid självstudier/tentamen - kontakta berörd språklärare eller din studiehandledare för vidare diskussion!

Hur ansöker jag om tentamenstillstånd?

Du ansöker om tillstånd att tentera språk på samma sätt som för övriga ämnen - se rubriken ovan, Självstudier/tentamen!

Men eftersom större studiehelheter i språk tenteras endast vid specifika tillfällen under läsår  (inte periodvis) är det viktigt att du i god tid kontaktar berörd lärare för att komma överens om vad du ska göra när:

  • För tentamen på hösten i åk 2 eller åk 3: ansök inom deadline för tentamensansökan i period 1
  • För tentamen på våren i åk 2: ansök inom deadline för tentamensansökan i period 5
  • För abiturienter som vill tentera på våren i åk 3: ansök inom deadline för tentamensansökan i period 4!

Självstudier / tentamen i språk

Studieavsnitt som tenteras som helhet och bedöms med ett vitsord Tentamen ska ske senast terminen efter att du erhållit vitsord i:

B1-språkstudier

Finska B1 1, 2, 3 FIF3
  4, 5, 6 FIF6
  7 FIF7

B3-språkstudierna har inletts från studieavsnitt 1 (nybörjarnivå)

Finska B3 1, 2, 3, 4 FIN4
  5, 6, 7, 8 FIN8
Franska B3 1, 2, 3 FR3
  4, 5, 6 FR6
  7, 8 FR8
Spanska B3 1, 2, 3 SP3
  4, 5, 6 SP6
  7, 8 SP8
Tyska B3 1, 2, 3 TY3
  4, 5, 6, 7 TY7
  8 TY8

B3-språkstudierna har inletts från studieavsnitt 4 (fortsättningsnivå)

Franska B3 4, 5, 6 FR6
  7, 8 FR8
Spanska B3 4, 5, 6 SP6
  7, 8 SP8
Tyska B3 4, 5, 6, 7 TY7
  8 TY8