Självstudier / tentamen

I en del läroämnen och under vissa förutsättningar har du rätt att bedriva självstudier och på så sätt avlägga studieavsnitt genom tentamen.

 • Självstudier innebär att du avlägger ett studieavsnitt på egen hand: du deltar inte i undervisning utan lägger upp dina studier på egen tid.
 • Bedömningen av ett studieavsnitt som genomförs genom självstudier är mångsidig och beaktar hur väl du har uppnått målen. Flera examinationsformer och -uppgifter kan ingå.
 • Endast tentamensresultat med godkänd bedömning räknas in i den individuella studieplanen.

Vad kan jag tenta?

I Läroplanen i Wilma finns angivet vilka studieavsnitt som kan/inte kan avläggas genom självstudier. Huvudregel är att alla teoretiska ämnen kan tenteras, medan praktiska ämnen inte kan avläggas på egen hand. För tentamen av språk finns särskilda regler, läs mer i undermenyn!

 • Både underkänt och godkänt studieavsnitt kan förnyas genom tentamen. Det är alltid det högre vitsordet som då ligger till grund för ämnesbedömningen (du kan inte försämra ditt resultat genom tentamen).
 • Du kan också avlägga nya studieavsnitt genom tentamen.

Mer information om tentamen finns i läroplanen under rubriken Självstudier, se Studnet/Dokument.

Observera följande:

 • Du har rätt att tentera ett studieavsnitt endast en gång. Om du t.ex. är missnöjd med tentamensresultatet kan du höja vitsordet endast genom att delta i undervisning vid annat tillfälle.
 • I tentamen ingår endast ett tentamenstillfälle (som dock kan innebära flera delmoment), dvs du har inte rätt till omtagning av underkänt vitsord i tentamen.
 • Endast godkänt tentamensresultat räknas med i studieprogrammet, dvs du får inga studiepoäng för studieavsnitt som tenterats med underkänt vitsord.

När kan jag tentera?

 • Studieavsnitt tenteras i regel endast i perioder där ifrågavarande avsnitt ingår i periodens studieutbud, se kursbrickorna i Wilma.
 • Abiturienter kan också utnyttja period 4 under sitt sista läsår för tentamen (även om studieavsnittet inte finns på schemat då).

Ansöka om tentamenstillstånd

Blanketter för ansökan om tentamenstillstånd finns i studiehandledarentrén och på Studnet/Dokument.

Gör så här:

 1. Hämta eller skriv ut blanketten för tentamensansökan på Studnet.
 2. Kontakta aktuell lärare som ger besked om vilka villkor som gäller för deltagande i tentamen och dess bedömning.
 3. Läraren fastställer tidpunkten för tentamenstillfället som i allmänhet infaller på provdagen för den balk där ifrågavarande studieavsnitt finns.
 4. Du lämnar sedan in din tentamensansökan till prorektor inom utsatt tid.
 5. Prorektor meddelar dig om beviljad tentamensrätt per e-post ca en vecka in i aktuell period.

Deadline för tentamensansökan för varje period hittar du i Arbetskalendern.

Observera att ansökan är bindande:

 • Om du inte vill delta i tentamen ska den avbokas senast en vecka före provtillfället.
 • Avbokning sker till respektive lärare OCH till prorektor.
 • Om tentamen inte avbokas i tid har du förbrukat din rätt till tentamen av berört studieavsnitt.

Sjuk på tentamensdagen

För sjukdom vid tentamenstillfälle gäller samma regler som vid övriga examinationstillfällen:

 • Sjukanmälan görs samma dag senast kl. 12:00
 • Du som är sjuk vid tentamenstillfället ska utan dröjsmål kontakta din lärare och komma överens om nytt datum för tentamen.
 • Myndig studerande som sjukanmält sig själv måste inlämna sjukintyg till läraren så fort som möjligt men senast inom två dagar efter att du har återvänt till skolan efter sjukfrånvaron.

Abiturienter

Abiturienter kan inte tentera studieavsnitt i period 5. Däremot har abiturienter möjlighet att tentera studieavsnitt i period 4 även om avsnittet inte ingår i periodens studieutbud.