Kompletteringsstudier

Studerande som avlagt examen vid Ålands lyceum eller Ålands yrkesgymnasium kan komplettera sin examen med nya kurser för att bredda sin behörighet.

Den som varit inskriven som studerande, men som inte fullgjort hela lärokursen, kan också ges möjlighet att komplettera för att erhålla avgångsbetyg och examen.

Information till dig som vill komplettera dina studier vid Ålands lyceum

Att komplettera studierna innebär att du:

 • i mån av utrymme har rätt att delta i ordinarie kursundervisning och bli bedömd med respektive lärares medgivande
 • har möjlighet att tentera skolans kurser
 • måste betala avgifter enligt tabell nedan.

Efter att du slutfört det pensum som du önskat komplettera:

 • utfärdar skolan ett kompletteringsbetyg om studierna syftat till att höja medelbetyget. Skolan har rätt att utfärda endast ett kompletteringsintyg.
  • Observera att utländska (t.ex. åländska) kompletterade betyg INTE beaktas vid ansökan till högskoleutbildningar i Sverige!
 • utfärdar skolan ett betyg över slutförda kurser. Detta gäller t.ex. som bevis på behörighetskomplettering vid ansökan till högskoleutbildningar i Sverige.

Studerande som kompletterar:

 • har inte rätt till studiesociala förmåner som kostnadsfri lunch eller busskort
 • omfattas inte heller av skolans olycksfallsförsäkring och studerandevård.

Vad gäller studiestöd hänvisas till studieservicebyrån vid AMS.

Den som önskar avlägga gymnasiekurser vid Ålands lyceum ska:

 1. kontakta någon av skolans studiehandledare per telefon och avtala om tid för handledning
 2. anmäla sig till skolans kansli.

Den som önskar tentera kurser ska efter studiehandledning kontakta vederbörande lärare för att om möjligt få tid för tentamen. Om läraren gett sitt tillstånd till tentamen kontaktas kansliet för anmälning och betalning av avgift.

Avgifter

 • terminsavgift 80 €
 • tentamensavgift 100 €

Övrigt

Efter anmälan får studerande som kompletterar tillgång till ett e-postkonto för att underlätta intern kommunikation.

Mer om intyg och betyg

Ålands lyceum kan utfärda följande:

 • Kompletteringsbetyg till studerande som slutfört en eller flera av skolans ämneslärokurser. I kompletteringsbetyget omräknas studerandes tidigare betygsmedeltal i förhållande till slutförd komplettering, dvs. ett nytt betygsmedeltal räknas ut och noteras i kompletteringsbetyget. Skolan har rätt att utfärda ett kompletteringsbetyg.
 • Betyg över slutförd kurs till studerande som har slutfört en eller flera av skolans kurser. I betyget noteras vilka kurser som slutförts och bedömning av de enskilda kurserna (enligt skala 5 – 10).

Observera att det nya betygsmedeltalet INTE kan åberopas vid ansökan till svenska högskolor och universitet. Studerande med utländska gymnasiebetyg kan inte höja meritvärdet genom utbytes- och tilläggskomplettering i det egna betygssystemet.