Bedömning och betyg

Bedömningens uppgift är att

 • upplysa dig, den studerande, om dina framsteg och inlärningsresultat
 • motivera och handleda dig i dina studier.

Bedömningen grundar sig på läroplanens mål och som studerande har du rätt att på förhand få grunderna för bedömning och vitsordsgivning klarlagda.

Alla HUTH-studieavsnitt bedöms enligt de kriterier som stipuleras i Ålands lyceums läroplan och studieavsnittsbeskrivningar. Studieavsnitten bedöms enligt skala 4-10 eller med bedömningen godkänd-underkänd (se beskrivningarna i Ålands lyceums läroplan i Wilma).

Bedömning

Studieavsnittsbedömning sker i slutet av varje period och grundar sig utöver eventuella skriftliga prov på fortlöpande observation och utvärdering av den studerandes prestationer. I bedömningen beaktas också den studerandes förmåga till självständigt arbete och samarbete med andra.

Allmänna bedömningskriterier

Vitsordet berömliga kunskaper och färdigheter (9-10) ges åt studerande som

 • har ingående och helhetsmässiga kunskaper
 • har lätt för att se samband och helheter
 • löser problem och uttrycker sig självständigt, kreativt och personligt
 • självständigt kan strukturera, planera och redovisa arbeten
 • kan värdera och analysera behandlat ämnesområde
 • har mycket goda förutsättningar för fortsatta studier.

Vitsordet goda kunskaper och färdigheter (7-8) ges åt studerande som

 • har goda kunskaper
 • förstår orsak och verkan
 • kan arbeta efter modeller
 • kan redovisa sina kunskaper men som behöver ett visst stöd för strukturering
 • har goda förutsättningar för fortsatta studier.

Vitsordet nöjaktiga kunskaper och färdigheter (5-6) ges åt studerande som

 • har vissa splittrade kunskaper
 • har svårt att se helheter
 • inte kan redovisa självständiga kunskaper
 • har begränsade, men i huvudsak tillräckliga, förutsättningar för fortsatta studier.

Missnöjd med bedömning

Om du är missnöjd med bedömningen kan du inom 14 dagar räknat från bedömningsdagen vända dig till vederbörande lärare och skriftligen eller muntligen begära rättelse. Som bedömningsdag räknas studieavsnittets sista lektion såvida läraren inte av särskilda skäl har flyttat utgivningen till ett senare datum. Detta datum måste dock noteras och dokumenteras i bedömningslistan i förväg så att alla deltagare vet vilken tidpunkt som gäller.

Om du fortsättningsvis är missnöjd med lärarens beslut kan du vända dig till lyceets rektor inom 14 dagar från det att läraren skriftligen eller muntligen besvarat rättelseansökan.

Om du fortsättningsvis är missnöjd med rektors beslut kan du vända sig till styrelsen för Ålands gymnasium. En sådan ansökan ska lämnas inom 30 dagar efter det att rektor lämnat sitt utlåtande.

Fusk

Studerande som gör sig skyldig till fusk eller försök till fusk, till exempel genom plagiat, får underkänt studieavsnittsvitsord. Vid fusk kontaktas alltid omyndiga studerandes vårdnadshavare. Studieavsnitt som underkänts på grund av fusk får inte tenteras. I särskilt graverande fall kan ärendet föras till skolans ledningsgrupp som kan föreslå för styrelsen att studerande relegeras i enlighet med gällande lag.

Underkända studieavsnitt

Två tredjedelar av studiepoängen i ett läroämne måste vara godkända. Av studierna i ett läroämne får du ha underkända prestationer enligt följande:

LP2021
Andel studiepoäng i läroämnet Högsta tillåtna antal studiepoäng underkänt
2-5 0
6-11 2
12-17 4
18- 6

Betyg och intyg

Studieprestationer

Dina studieprestationer registreras i skoladministrationsprogrammet Wilma. Om du är omyndig kan även din vårdnadshavare se prestationerna i Wilma. Du har därutöver rätt att på begäran få ett skriftligt utdrag från utbildningsprogrammets kansli eller studiehandledaren.

Gymnasieexamensbetyget

På gymnasieexamensbetyget från Ålands yrkesgymnasium överförs bedömningen av HUTH-läroämnena till den bedömningsskala som gäller inom ditt eget utbildningsprogram.

Betyg över enskilda lärokurser

Lyceet skriver också ut ett studiekort/intyg över avlagda studieavsnitt med bedömning enligt lyceets skala. Detta kan användas för att styrka till exempel behörighet vid ansökan till högskolestudier i Sverige.