Nivåbyten

Du har rätt att byta nivå i läroämnen med olika lärokurser. Vederbörande ämneslärare ger då ett utlåtande om vilket studieavsnitt som bäst motsvarar dina kunskaper.

På lyceet har följande läroämnen flera lärokurser på olika nivå:

 • Finska: A-lärokurs, B1-lärokurs och B3-lärokurs
 • Matematik: lärokursen i kort matematik och lärokursen i lång matematik
 • Svenska: lärokursen svenska och litteratur och lärokursen svenska som andra språk och litteratur

Främmande språk (franska, spanska, tyska) undervisas endast som B3-lärokurs, men beroende på förkunskaper kan studierna inledas från första, andra eller fjärde studieavsnittet

Tillgodoräkning och vitsord

Enligt bestämmelserna i läroplansgrunderna gäller följande regler för tillgodoräknande vid nivåbyte:

 • När en studerande övergår från en lång lärokurs till en kort, räknas studier som avlagts enligt den långa lärokursen tillgodo i den korta lärokursen, i den utsträckning som målen och det centrala innehållet motsvarar varandra.
  • Vitsorden för avlagda studieavsnitt i den långa lärokursen överförs då direkt som vitsord för motsvarande studieavsnitt i den korta lärokursen, om inte den studerande visar tilläggsprestationer som berättigar till ett högre vitsord. Den studerande har rätt att begära möjlighet till tilläggsprestation för att fastslå kunskapsnivån.
 • Övergång från en kort lärokurs till en lång lärokurs eller byte mellan lärokursen svenska och svenska som andra språk kan göras under förutsättning att studerande kan redovisa erforderliga kunskaper.
  • Vitsorden för redan avlagda studier ska samtidigt omprövas.
 • Om studerande har läst flera avsnitt på den tidigare nivån än de som har motsvarighet på den nya nivån, kan godkända studieavsnitt/studiepoäng tillgodoräknas i studieprogrammet som övriga studier.

Vid nivåbyte i matematik tillgodoräknas studierna enligt tabellen nedan:

Modul i lång matematik Modul i kort matematik
ML1 MK1
ML2 MK2
ML3 MK3
ML4 och ML5 MK4
ML6 MK8
ML8 MK5
ML9 MK7

Observera

För att nivåbyte ska komma ifråga gäller följande:

 • Det måste finnas studieavsnitt att gå på den nya nivån, dvs du måste delta i minst ett studieavsnitt på den nya nivån.
 • Du slutför alltid påbörjat studieavsnitt innan nivåbyte kan godkännas - påbörjade studier på den ursprungliga nivån kan inte avbrytas mitt i perioden.