Ordningsregler

Ordningsreglerna i sin helhet ingår som bilaga till Ålands lyceums läroplan 2021. Ordningsreglerna finns även som ett eget dokument på Studnet. Följ bifogade länkar.

Ålands lyceums värdegrund, som beskrivs i läroplanen, ska följas i all verksamhet som bedrivs av skolan.

Trivsel och arbetsro

För att skapa en god arbetsmiljö för alla ska förhållandet mellan studerande, lärare och personal präglas av ömsesidig hänsyn, omsorg och respekt.

Vid studiebesök och studieresor mm. ska studerande uppträda som goda representanter för skolan. Inför studieresor undertecknas en överenskommelse som klargör villkoren för deltagandet.

Information

Studerande är skyldiga att hålla sig uppdaterade om det som händer i skolan. Viktig information ges i huvudsak genom e-post och vid obligatoriska informationstillfällen. Lärare och studerande ska därför läsa sin e-post varje arbetsdag och besvara den inom två arbetsdagar.

Studietakt

Gymnasiets undervisning utgår från en studietid på tre år, men studerande har även rätt till fyra års studier. Studerande ska dock oavsett avlägga minst 6 studiepoäng (tre kurser i LP2016) per period med godkänt vitsord. Om studerande under flera perioder i följd, trots att skolan erbjudit handledning öch stöd, inte klarar detta, meddelar skolan AMS att studiestödet ska dras in till dess att studerande följer normal studietakt.

Avskiljning

Studerande som gravt försummar sina studier kan avskiljas från studierna i maximalt ett år. Ett sådant beslut kan komma i fråga först efter att den studerande fått såväl muntlig som skriftlig varning.

Närvaro och frånvaro

Ålands lyceum har närvaroplikt. Detta betyder att den som har fått en studieplats ska närvara vid lektioner och andra till skolan hörande aktiviteter.

Sjukdom

Sjukdom ska anmälas per telefon till kansliet senast kl. 12.00 samma dag. Vårdnadshavare kan också göra sjukanmälan via Wilma. Om det är fråga om flera än tre dagars sjukfrånvaro eller återkommande kortare sjukfrånvaro ska hälsovårdar- eller läkarintyg lämnas till grupphandledaren. Läkarbesök och liknande bör meddelas i god tid.

Sjukdom vid muntligt eller skriftligt utvärderingstillfälle

Sjukdom vid föredrag, uppsats och prov m.m. ska verifieras med skriftligt intyg utfärdat av antingen vårdnadshavare eller t.ex. hälsovårdare. Intyget ska överlämnas till berörd lärare utan dröjsmål, men senast inom två dagar efter att den studerande återvänt till skolan.

Oredovisad frånvaro

Frånvaro utan giltig orsak rubriceras som skolk. Studerande som är upprepat frånvarande från undervisningen avvisas från studieavsnittet. Innan den studerande avvisas ska läraren ge en varning och informera om att fortsatt oredovisad frånvaro leder till avbrutet studieavsnitt. Ett avbrutet studieavsnitt måste slutföras genom förnyat deltagande.

Studieuppehåll

Studerande kan av rektor beviljas studieuppehåll för maximalt ett år. Skriftlig ansökan, där orsaken till studieuppehållet framgår, riktas till rektor.

Ledighet

Studerande som önskar vara borta från skolan av privata skäl anhåller om detta på därtill avsedd blankett och följer anvisningarna som finns på blanketten. Ledighet kan beviljas om studierna/studietakten inte äventyras och om berörda lärare bedömer att studerande kan klara studierna på egen hand. Studerande har alltså själv ansvar för att ta igen förlorad undervisning och har följaktligen inte rätt till stödundervisning på grund av frånvaron.

Läs mer om Närvaro och frånvaro via länken.

Tidsramar

Fastställda tider för bokningar, avbokningar, anmälningar och inlämningar ska respekteras. Studerande är t.ex. skyldig att hålla sig uppdaterad om fastställda tider för bokning och avbokning av studieavsnitt. Försenad inlämning kan påverka bedömningen.

Fusk

Studerande som gör sig skyldig till fusk eller försök till fusk, t.ex. genom att kopiera andras alster i redovisningar eller projektarbeten, får underkänt studieavsnitt. Vid fusk kontaktas alltid vårdnadshavaren. I särskilt allvarliga fall kan ärendet leda till avstängning.

Skolans lokaler och egendom

Studerande söm gör sig skyldig till skadegörelse är ekonomiskt ansvarig. Detta gäller även utrustning och programvara som hör till skolans datorer.

Användning av digital utrustning

Studerande ska följa IT-användaravtalets regler, se bifogad länk.

ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel)

Rökning i skolan eller på skolområdet är enligt lag förbjudet (LL om tobak och relaterade produkter). Förbudet gäller enligt Ålands lyceums ANDTS-policy alla tobaksprodukter. Också användning, förmedling och försäljning av alkohol och droger i skolan eller på skolområdet är enligt lag förbjudet. Även i övrigt ska skolans ANDTS-policy följas.

Parkering

Parkering är av säkerhetsskäl endast tillåten på angivna platser. Studerande får inte heller parkera på de parkeringsplatser som är reserverade för personal. Felparkering kan ge böter. Bilar, som trots tillsägelse parkerats så att tillfartsvägarna blockeras, kan transporteras bort.