Kompensation i studentexamen

Du som inlett dina skrivningar före våren 2022

  • I din examen ingår fyra obligatoriska studentprov
  • Därutöver kan du - om du vill - skriva extra prov i studenten

Kompensation innebär att du kan bli student även om något av dina obligatoriska prov inte skulle vara godkänt. Kompensation är ett förfarande som beaktar vitsorden för både obligatoriska och extra prov på studentexamensbetyget.

Om du blir underkänd på ett obligatoriskt prov, men ändå lyckas få examen genom kompensation, har du rätt att göra om det underkända provet hur många gånger du vill utan tidsfrist.

För godkänt vitsord i modersmålsprovet samt i långa eller korta lärokursens prov i ryska måste du ha prestationer från vardera delen av proven i fråga. Om någondera prestationen saknas, betraktas prestationen som helhet som avbruten, och hela prestationen blir underkänd. I sådana fall kan kompensation heller inte komma i fråga.

Det finns fyra grader av underkänt: I+, I, I- och I=. Ett underkänt vitsord (improbatur) i något av de obligatoriska studentexamensproven kan kompenseras på följande sätt:

  • I + kompenseras med poängtalet 12
  • I kompenseras med poängtalet 14
  • I - kompenseras med poängtalet 16
  • I = kompenseras med poängtalet 18

Poängtalet för dina godkända prov räknar du ut genom att addera poängen för de vitsord du fått i varje ämnesprov, se Studentexamensvitsord.

Du som inleder dina skrivningar våren 2022

  • Du avlägger minst fem prov
  • Begreppen obligatoriska/extra prov används inte längre

Kompensation innebär att du kan bli student även om ett av dina fem prov inte skulle vara godkänt. Kompensation är ett förfarande som beaktar vitsorden för de övriga fyra prov som ingår i examen.

Det finns ett underkänt vitsord: Improbatur. Ett underkänt vitsord (improbatur) i något av de fem studentexamensproven kan kompenseras på följande sätt:

  • I kompenseras med poängtalet 10

Poängtalet för dina godkända prov räknar du ut genom att addera poängen för de vitsord du fått i varje ämnesprov, se Studentexamensvitsord.

Endast ett underkänt prov kan kompenseras. Endast ett sådant prov som krävs för examen kan kompenseras, dvs underkända "extra" prov som skrivs utöver de fem som ingår i examen kompenseras inte.

Examen kan dock inte godkännas om provet har underkänts på grund av brott mot ordning eller svikligt förfarande eller om examinanden uteblivit från provtillfället eller inte lämnat in en provprestation för bedömning (L502/2019 12 § 2 mom.).