Närvaro och frånvaro

Du som går i gymnasiet har närvaroplikt.

  • Ta alltid i god tid kontakt med vederbörande lärare om du har förhinder att delta i lektionen!
  • Av särskilda skäl kan du beviljas ledighet från skolarbetet.

Ledighet från skolan

Förfarande vid anhållan om ledighet från skolan beskrivs i menyn under "Anhållan om ledighet".

Om du representerar skolan vid olika evenemang får du automatiskt ledigt från skolarbetet, men tar själv ansvar för att kontakta dina lärare och ta reda på vad du behöver läsa in på egen hand. Du behöver se till att din frånvaro i enskilda kurser/studieavsnitt inte blir så omfattande att slutförandet äventyras.

Ledighet för utbyten med andra skolor, t ex språkresor anordnade av lyceet, beviljas i regel endast en gång per läsår.

Ledighet under ett examinationstillfälle beviljas endast i undantagsfall.

Redovisa din frånvaro!

Din grupphandledare följer upp när- och frånvaro i Wilma varje vecka. Om du varit frånvarande av någon anledning som inte förts in i Wilma är det ditt ansvar att informera i första hand berörd lärare, därefter din grupphandledare vad orsaken är så att uppgifterna i Wilma kan korrigeras (all röd "outredd frånvaro" måste åtgärdas så snart som möjligt).

Oredovisad frånvaro

Om du är är upprepat frånvarande från undervisningen utan giltigt skäl kan du inte bedömas i berörd kurs/berört studieavsnitt. Lärarna ger vid periodstart besked om vilka regler som gäller. Om du avvisats från kursen/studieavsnittet pga för hög frånvaro förlorar du rätten till vitsord i kursen/studieavsnittet och läraren antecknar ett A (avbruten kurs/studieavsnitt) och datum för avbrott i Wilma.

Läkarbesök o.dyl.

Om du besöker läkare, tandläkare el dyl på lektionstid ska du alltid uppvisa skriftligt intyg över besöket för berörda lärare.