Närvaro och frånvaro

Du som går i gymnasiet har närvaroplikt.

  • Ta alltid i god tid kontakt med vederbörande lärare om du har förhinder att delta i lektionen!
  • Av särskilda skäl kan du beviljas ledighet från skolarbetet.

Ledighet från skolan

Förfarande vid anhållan om ledighet från skolan beskrivs i menyn under "Anhållan om ledighet".

Om du representerar skolan vid olika evenemang får du automatiskt ledigt från skolarbetet, men tar själv ansvar för att kontakta dina lärare och ta reda på vad du behöver läsa in på egen hand. Du behöver se till att din frånvaro i enskilda kurser inte blir så omfattande att kursen äventyras.

Ledighet för utbyten med andra skolor, t.ex. språkresor anordnade av lyceet, beviljas i regel endast en gång per läsår.

Ledighet under ett examinationstillfälle beviljas endast i undantagsfall.

Oredovisad frånvaro

Om du är är upprepat frånvarande från undervisningen utan giltigt skäl kan du inte få ett kursvitsord. Lärarna ger vid kursstart besked om vilka regler som gäller och huruvida du avvisas från kursen. Om du avvisats från kursen pga. för hög frånvaro förlorar du rätten till kursvitsord och läraren antecknar ett A (avbruten kurs) och datum för avbrott i Wilma.

Läkarbesök o.dyl.

Om du besöker läkare, tandläkare el.dyl. på lektionstid ska du alltid uppvisa skriftligt intyg över besöket för berörda lärare.