Rättelseansökan

Om du är missnöjd med bedömningen kan du inom 14 dagar räknat från studieavsnittets bedömningsdag vända dig till din lärare och skriftligen eller muntligen begära rättelse.

Som bedömningsdag räknas avsnittets sista lektion såvida läraren inte av särskilda skäl har flyttat utgivningen till ett senare datum. Detta datum måste dock noteras och dokumenteras i förväg så att alla deltagare vet vilken tidpunkt som gäller.

Om du fortsättningsvis är missnöjd med lärarens beslut kan du vända dig till rektor inom 14 dagar från det att läraren skriftligen eller muntligen besvarat rättelseansökan. Om du är missnöjd med rektors beslut kan du vända dig Ålands landskapsregering genom Ålands gymnasiums styrelse. En sådan ansökan ska lämnas inom 14 dagar efter det att rektor lämnat sitt utlåtande.