Siffervitsord och prestationsanteckningar

Efter varje avslutat studieavsnitt får den studerande ett siffervitsord eller en prestationsanteckning. Vitsorden och/eller prestationsanteckningarna grundar sig på mångsidiga prestationer och dokumenteras i skolans administrativa program.

Nationella och lokala studieavsnitt

Läroplansgrunderna stipulerar hur bedömningen görs:

  • Studieavsnitt som baserar sig på nationella obligatoriska och valfria moduler bedöms med siffror enligt vitsordsskala 4-10.
  • Skolans egna obligatoriska och valfria studieavsnitt, temastudier och gymnasiediplom kan bedömas antingen med siffror eller med en anteckning om avlagda studier (G = godkänd eller 4 = underkänd)

Du hittar information om bedömningen av specifika studieavsnitt i Wilma -  se Läroplan!

En eller flera moduler

  • Om studieavsnittet omfattar flera moduler som hör till samma lärokurs får den studerande endast ett vitsord för studieavsnittet.
  • Om studieavsnittet omfattar moduler från olika läroämnen ges ett vitsord för varje läroämne.

Vitsordsskala

De flesta studieavsnitten (såväl obligatoriska som valfria) bedöms enligt vitsordsskala 4-10:

Skala Vitsord
10 utmärkta prestationer
9 berömliga prestationer
8 goda prestationer
7 nöjaktiga prestationer
6 försvarliga prestationer
5 hjälpliga prestationer
4 underkänd prestation

Övriga prestationsanteckningar

Väntande vitsord

Ett studieavsnitt som endast delvis är avlagt noteras med bokstaven V som står för väntande vitsord och betyder att den studerande måste komplettera sina studier inom en av läraren utsatt tid för att erhålla bedömning. I annat fall bedöms delmomentet med underkänt vitsord.

Alla studieavsnitt med väntande vitsord ges en god- eller underkänd prestationsanteckning vid läsårets slut (V kan inte åtgärdas längre då nytt läsår inletts).

Godkänd prestation

Vissa lokala studieavsnitt bedöms med antingen G (godkänt) eller 4 (underkänt). Se Wilma, Lärolan för detaljerad information!

Då gymnasiets hela lärokurs är avslutad och avgångsbetyg ska skrivas ut, kan du i vissa fall välja om du vill att det ska stå ett siffervitsord eller anteckning om godkänt på ditt betyg.

För mer utförlig information, se respektive underrubrik!