Siffervitsord och prestationsanteckningar

Efter varje avslutat studieavsnitt får den studerande ett siffervitsord eller en prestationsanteckning. Vitsorden och/eller prestationsanteckningarna grundar sig på mångsidiga prestationer och dokumenteras i skolans administrativa program.

Nationella och lokala studieavsnitt

Läroplansgrunderna stipulerar hur bedömningen görs:

  • Studieavsnitt som baserar sig på nationella obligatoriska och valfria moduler bedöms med siffror enligt vitsordsskala 4-10.
  • Skolans egna obligatoriska och valfria studieavsnitt, temastudier och gymnasiediplom kan bedömas antingen med siffror eller med en anteckning om avlagda studier (G = godkänd eller 4 = underkänd)

Du hittar information om bedömningen av specifika studieavsnitt i Wilma -  se Läroplan!

En eller flera moduler

  • Om studieavsnittet omfattar flera moduler som hör till samma lärokurs får den studerande endast ett vitsord för studieavsnittet.
  • Om studieavsnittet omfattar moduler från olika läroämnen ges ett vitsord för varje läroämne.

Vitsordsskala

De flesta studieavsnitten (såväl obligatoriska som valfria) bedöms enligt vitsordsskala 4-10:

Skala Vitsord
10 utmärkta prestationer
9 berömliga prestationer
8 goda prestationer
7 nöjaktiga prestationer
6 försvarliga prestationer
5 hjälpliga prestationer
4 underkänd prestation