ISA Interna studieavsnitt

Inom ramen för Övriga studier kan studerande avlägga interna studieavsnitt (ISA). Interna studieavsnitt är ett sätt att erhålla studiepoäng för arrangemang och evenemang som ingår i skolans verksamhet. 

Exempel på interna studieavsnitt 

 • Studieresor som en del av språkundervisningen 
 • Specialidrott i samarbete med Ålands idrott 
 • Karonkabalsarrangemang 
 • Lucia (deltagande och arrangemang) 
 • Julfestarrangemang 
 • Studeranderådsverksamhet 
 • Arbete i tema- eller projektgrupp 

Mål för interna studieavsnitt 

 • Studerande ska vidga sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter på kompetensområden som inte finns representerade i skolans ordinarie studieprogram. 
 • Studerande ska utveckla sin personliga kompetens och förmåga att arbeta självständigt och i grupp. 

Regler för interna studieavsnitt 

 • Interna studieavsnitt ska ha en ansvarig handledare eller lärare. 
 • 15 klocktimmar (900 minuter) motsvarar 1 sp. 

Anmälan och uppföljning 

 • Ansvarig lärare/handledare ger informationen om och följer upp interna studieavsnitt. 
 • Studerande anmäler sitt intresse för interna studieavsnitt till ansvarig lärare/handledare. 
 • Ansvarig lärare/handledare informerar studerande om regelverket. Dessa regler varierar beroende på studieavsnittets art. 
 • Ansvarig lärare/handledare kontrollerar att studerande fullföljer alla delmoment som ingår i studieavsnittet (möten, planering, dokumentation, rapportering mm.). 
 • Ansvarig lärare/handledare lämnar in underlag för godkännande till prorektor. 
 • Studiekoordinator registrerar antalet avlagda studiepoäng under övriga studier, interna studieavsnitt, i skolans administrativa system.  
 • Studerande har rätt att besvära sig över lärarens/handledarens/prorektors beslut till rektor inom 14 kalenderdagar efter att ha fått beslutet. 

Rapport och godkännande 

I de fall en slutrapport efterfrågas ska denna innehålla 

 • Studerandes namn och basgrupp 
 • Beskrivning av studieavsnitt/aktivitet 
 • Notering av varje delaktivitet med datum och använd tid 
 • Summering och utvärdering av det arbete som utförts mm.  

Interna studieavsnitt registreras i studieadministrationssystemet med en omfattning om 1 eller 2 studiepoäng och noteras på avgångsbetyget med bedömningen godkänd.