Studier i Sverige LP2021

Mångfalden universitet och högskolor i Sverige innebär att du i god tid måste bekanta dig med de olika utbildningsmöjligheterna.

Oftast är antalet sökande till en utbildning fler än antalet platser. Då görs ett urval bland de sökande, främst på basen av betyg och högskoleprovsresultat.

Betygsurval

Sökande med avgångsbetyg från Åland konkurrerar i samma urvalsgrupp som sökande med avgångsbetyg från svensk gymnasieskola: kvotgrupp BI. Se aktuell omräkningsskala som bilaga.

Om du kompletterar ditt avgångsbetyg efter examen placeras du vid ansökan i kvotgrupp BII, kompletteringsgruppen. Kompletteringsgruppen tilldelas färre platser och på så sätt kan konkurrensen vara hårdare där.

OBS!

  • Efter examen kan du behörighetskomplettera ditt avgångsbetyg genom att läsa in nya studieavsnitt vid lyceet.
  • Om du däremot vill höja ditt meritvärde, s.k. tilläggskomplettering, måste du läsa in svenska gymnasiekurser vid t.ex. NTI eller komvux i Sverige. Mer information om studier vid NTI finns via bifogad länk.

Högskoleprovet

Du kan skriva högskoleprovet och på så sätt konkurrera också i urvalsgruppen för högskoleprovsresultat: kvotgrupp HP.

  • Provet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga för högskolestudier.
  • Högskoleprovet anordnas två gånger per år och kostar 450 kr. OBS!!! Det är inte möjligt att skriva högskoleprovet på Åland för tillfället.
  • Fr.o.m. 2022 måste du fylla minst 18 det år du önskar delta i högskoleprovet.

Information om datum, anmälan m.m. hittar du på Studera.nu. Här kan du

  • bekanta dig med de olika delproven (såväl kvantitativa som verbala delar ingår)
  • öva genom att göra gamla högskoleprov mm.

Ett tips om du planerar skriva högskoleprovet är också att kolla Youtube: här finns en mängd förklaringar av t.ex. matematikrelaterade provuppgifter och andra tips om hur du förbereder dig!

Behörigheter

För att kunna antas till en utbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighet. Behörighet består av grundläggande behörighet och särskild behörighet.

a) Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning. Alla studerande med avgångsbetyg från Ålands lyceum uppfyller grundläggande behörighet för studier i Sverige.

b) Särskild behörighet

Den särskilda behörigheten varierar för de olika utbildningarna och utgör förkunskapskrav som anses nödvändiga för att genomföra utbildningen i fråga.

Information om vilka kurser vid Ålands lyceum som krävs för de olika behörigheterna hittar du i Universitets- och högskolerådets Bedömningshandbok.

Information om utbildningar i Sverige

Allmänt

Studera.nu - samtliga universitet och högskolor samlade under en adress (utbildningsalternativ, antagningsstatistik mm). Även anmälan till och information om högskoleprovet och övrigt studierelaterat.

Antagning.se - här ansöker du till alla högskoleutbildningar i Sverige

Info Norden - om du ska flytta, arbeta eller studera i Norden

Universitets- och högskolerådet - antagningsstatistik och studieinformation

Universitetskanslerämbetet - statistik & analys om den svenska högskolan

Hitta utbildningar

Allastudier.se - om utbildning i Sverige och utomlands

Studentum.se - om utbildning i Sverige och utomlands

Yrkeshögskoleguiden och Myndigheten för yrkeshögskolan - om yrkeshögskolestudier

Folkhogskola.nu - om du är intresserad av att gå på folkhögskola i Sverige

Utbildningsguiden - Skolverkets sida om utbildning (från förskola till gymnasie- och vuxenutbildning)