Bedömning LP2021

Bedömningens uppgift är att:

  • upplysa dig om dina framsteg och inlärningsresultat
  • motivera och handleda dig i dina studier
  • utveckla dina förutsättningar för självvärdering
  • handleda dig att ställa upp mål och välja ändamålsenliga arbetssätt.

Bedömningen grundar sig på läroplanens mål och du har rätt att på förhand få grunderna för bedömning och vitsordsgivning klarlagda. När studieavsnittet inleds ges därför information om arbetsgång och bedömningsmetoder.

Bedömningen av ditt lärande och kunnande är två likvärdiga uppdrag som är kopplade till varandra och till det kunskapsuppdrag som står i fokus för utbildningen. Bedömningen ska vara informativ men också uppmuntrande. Den formativa bedömningen får en alltmer framskjuten plats.

Mer information:

  • om hur bedömningen (formativ & summativ) går till hittar du via relaterade rubriker samt i Ålands lyceums läroplan 2021, Allmän del (se länk)
  • om bedömningsgrunderna för enskilda studieavsnitt (och ämnen) hittar du i Wilma, Läroplan.