Avbrutet studieavsnitt

Du planerar ditt individuella studieupplägg tillsammans med din studiehandledare. Din anmälan att delta i undervisningen för ett visst studieavsnitt är bindande och för varje period finns specificerade tidsramar som anger när eventuella ändringar kan göras (se Arbetskalendern).

  • Om du inte fullföljer ett bokat studieavsnitt (t ex om du väljer att avbryta eller blir avstängd från undervisningen pga för stor frånvaro) måste du med förnyat deltagande slutföra avsnittet vid ett senare tillfälle.
  • Du måste då slutföra det avbrutna studieavsnittet genom att delta i undervisningen i Ålands lyceum eller avlägga motsvarande studier via distans- eller närstudier vid annan skola. Observera att avsnittet inte kan avläggas med självstudier/tenteras i Ålands lyceum!

Slutföra avbrutna studieavsnitt vid annan skola

Om studieavsnittet slutförs på annat sätt än genom deltagande i undervisningen i Ålands lyceum måste du verifiera dina slutförda prestationer med intyg från respektive skola inom av lyceet fastställd tid. Det genomförda studieavsnittet måste, för att kunna erkännas, till mål och innehåll motsvara Ålands lyceums läroplan och vara bedömd med godkänt vitsord.

Studerande som slutför avbrutna studieavsnitt vid annan skola än Ålands lyceum har ingen rätt till handledning och ska ta eget ansvar för dokumentation. Rektor fattar beslut om erkännande av studierna.

OBS!

  • Du har inte rätt till ett avgångsbetyg om du har ett avbrutet studieavsnitt i studiekortet.
  • Ett avbrutet studieavsnitt kan förhindra dig från att gå vidare i studierna.
  • Kontakta alltid din studiehandledare innan du avbryter ett studieavsnitt!