Bedömning av ämneslärokurs

I examenbetyger anges bedömningen med ett ämnesvitsord för varje läroämne:

  • Läroämnesvitsord ges efter det att samtliga studieavsnitt i läroämnet är slutförda.
  • Läroämnesvitsordet är medeltalet för de olika studieavsnittenas vitsord*.
  • Vitsordet ges som ett helt tal varvid 0,5 avrundas uppåt.
  • Läroämnesvitsordet kan höjas om studerande i ett särskilt förhör visar större mognad och behärskar ämnet bättre än vad ämnesvitsordet skulle bli baserat på uträkningen av det vägda aritmetiska medeltalet.
  • De lärare som beslutar om bedömningen har också rätt att höja vitsord, utan att studerande utför tilläggsprestationer, om de anser att studerandes kunskaper och färdigheter är på en högre nivå än vad det vägda aritmetiska medeltalet visar.

Underkända prestationer?

För att erhålla läroämnesvitsord förutsätts att fastställt antal studiepoäng i ett läroämne är godkända. Av studierna i ett läroämne får den studerande ha underkända prestationer enligt följande:

Antal avlagda studiepoäng inom ämneslärokursen: Högsta tillåtna antal underkända prestationer:
2-5 studiepoäng 0 studiepoäng
6-11 studiepoäng 2 studiepoäng
12-17 studiepoäng 4 studiepoäng
18 studiepoäng eller mer 6 studiepoäng

Om studerande bytt nivå i ett läroämne fastställs vitsordet på basen av prestationerna på den senare nivån.

* I uträkningen av medeltalet viktas studieavsnitten inom ett läroämne enligt omfattningen i studiepoäng.