Bedömning av studieavsnitt

Bedömningen av ett studieavsnitt är både formativ och summativ:

  • Den formativa bedömningen utgår från din lärandeprocess. Såväl lärarens respons, din självvärdering som kamratrespons ingår i den formativa bedömningen.
  • Den summativa bedömningen är en bedömning av ditt kunnande och din prestation just när bedömningen görs.

Under studieavsnittets gång får du respons på ditt lärande, dvs information om hur väl du uppnår målen i just detta avsnitt. Responsen ges i ett tillräckligt tidigt skede så att du kan revidera och vid behov förbättra ditt arbetssätt.

Vitsordet för ett studieavsnitt fastställs utifrån läroämnets mål och centrala innehåll, utifrån målen som ställts upp för mångsidig kompetens inom läroämnet samt utifrån de bedömningsgrunder som angetts för läroämnet. Inom ramen för studieavsnittet dokumenterar din lärare de omdömen som gjorts av ditt kunnande.

Efter avslutat studieavsnitt får du ett siffervitsord eller en prestationsanteckning, som dokumenteras i skolans administrativa program

Om du bedöms med underkänt vitsord har du möjlighet att försöka höja ditt vitsord genom att delta i närmast följande omtagningstillfälle. Regler för omtagning finns under rubriken Omtagning.