ESA Externa studieavsnitt

Inom ramen för övriga studier kan studerande inkludera externa studieavsnitt (ESA) om maximalt 20 studiepoäng (sp) i sin studieplan. Externa studieavsnitt har, i motsats till interna studieavsnitt, alltid en extern aktör som huvudman. Studerande anhåller alltså om att få aktiviteter utanför skolans verksamhet tillgodoräknade i sin studieplan. 

Externa studieavsnitt kan till exempel avläggas vid andra skolor, organisationer eller föreningar om studierna kan anses komplettera lyceets utbildningsutbud och bidra till en mångsidig kompetens. Dessa studieavsnitt måste vara godkända för att kunna tillgodoräknas och noteras i studieplanen med anteckning om godkänd prestation (G).

Exempel:

 • ledarledd idrottsutövning
 • grundläggande ledarutbildning arrangerad av Ålands idrott
 • kurser vid Medborgarinstitutet (Medis)
 • musikstudier, t.ex. vid Ålands Musikinstitut (ÅMI) 
 • brandkårsverksamhet
 • körkort (2 sp noteras på studiekortet mot uppvisande av körkort, ingen anhållan krävs)
 • studier avlagda i annan skola, t.ex. vid Ålands yrkesgymnasium eller under utbytesår (maximalt 20 sp mot redovisning, separat anhållan)

Regelverk för externa studieavsnitt

Mål

Studerande ska vidga sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter på kompetensområden som inte finns representerade i skolans ordinarie studieprogram. 

Studerande ska utveckla sin personliga kompetens och förmåga att arbeta självständigt och i grupp. 

Regler

 • Externa studieavsnitt ska ha en handledare eller lärare.
 • 15 klocktimmar (900 minuter) motsvarar 1 sp.
 • Helgverksamhet (träningsläger o.d.) räknas som maximalt 4 klocktimmar/dag.
 • Matcher, uppvisningar, konserter o.d. godkänns dock inte.
 • Godkänd idrottsverksamhet kräver Ålands idrotts grundläggande ledarutbildning à 2 sp.
 • Ålands Musikinstituts kurser tillgodoräknas enligt följande:
  • Teori: 15 lektioner utgör ett studieavsnitt à 1 sp (oavsett lektionens omfattning).
  • Gruppundervisning (kör, ensemble, orkester, dans och liknande): 15 klocktimmar utgör ett studieavsnitt à 1 sp.
  • Individuell undervisning (instrument, sång): 15 lektioner utgör ett studieavsnitt à 1 sp (oavsett lektionens omfattning).
  • Gruppundervisning och individuell undervisning får räknas ihop för att uppnå 15 lektioner, dvs 1 sp. 

Anhållan och uppföljning 

 1. Ålands lyceums koordinator för de externa studieavsnitten informerar de studerande och externa handledarna/lärarna om regelverket.
  • Varje höst ordnas ett obligatoriskt informationstillfälle för alla som ämnar anhålla om externa studieavsnitt - mer info per e-post!
  • Koordinator är prorektor Fredrik Törnroos.
 2. Du anhåller om externa studieavsnitt via skolans lärplattform Itslearning.
  • Du kan anhålla två gånger per läsår. Exakt deadline för anhållan hittar du i Arbetskalendern:
   • Höstterminen: i augusti
   • Vårterminen: i januari
  • I anhållan inkluderar du den externa handledarens/lärarens kontaktuppgifter och hen bekräftar i efterhand att hen åtar sig uppdraget. 
  • Koordinatorn godkänner därefter anhållan.
 3. Du för aktivitetsdagbok digitalt.
  • Du kan börja dokumentera din aktivitet efter godkänd anhållan, dvs i början av varje termin.
  • Dokumentet / dagboken delar du med din handledare som återkopplar till dig efter varje 15-timmars block.
  • Därpå kan du lämna in dagboken i Itslearning för att erhålla studiepoäng.
 4. Du lämnar också in en slutrapport vid läsårets slut som summerar din aktivitet under året.
  • Koordinatorn bedömer rapporterna och registrerar antalet avlagda studiepoäng under övriga studier, externa studieavsnitt, i skolans administrativa system.  
  • Studerande har rätt att besvära sig över koordinators beslut till rektor inom 14 kalenderdagar efter att ha fått beslutet.  

Alla datum för läsårets anhållan och inlämning hittar du i Arbetskalendern samt i Itslearning!

 • OBS: Abiturienter kan anhålla om externa sp enbart för höstterminen!

Externa studieavsnitt registreras i studieadministrationssystemet som moduler med omfattningen 1 studiepoäng och noteras på avgångsbetyget med bedömningen godkänd.