Kompletteringsstudier

Studerande som avlagt examen vid Ålands lyceum eller Ålands yrkesgymnasium kan komplettera sin examen med nya studier för att bredda sin behörighet.

Den som varit inskriven som studerande, men som inte fullgjort hela lärokursen, kan också ges möjlighet att komplettera för att erhålla avgångsbetyg och examen.

Information till dig som vill komplettera dina studier vid Ålands lyceum

Att komplettera studierna innebär att du:

 • i mån av utrymme har rätt att delta i ordinarie undervisning och bli bedömd med respektive lärares medgivande
 • har möjlighet att avlägga studieavsnitt som självstudier via ett tentamensförfarande
 • måste betala avgifter enligt uppgifter nedan.

Efter att du slutfört det pensum som du önskat komplettera:

 • utfärdar skolan ett kompletteringsbetyg om studierna syftat till att höja medelbetyget
 • utfärdar skolan ett betyg över slutförda studieavsnitt/kurser.

Läs mer om betyg under relevant rubrik nedan.

Deltagande i undervisning eller tentamen?

Den som önskar avlägga gymnasiekurser genom deltagande i undervisning vid Ålands lyceum ska

 1. kontakta någon av skolans studiehandledare per telefon och avtala om tid för handledning
 2. kontakta skolans kansli för anmälning och betalning av avgift.

Den som önskar avlägga gymnasiekurser genom tentamen ska

 1. kontakta någon av skolans studiehandledare per telefon och avtala om tid för handledning
 2. efter handledning kontakta vederbörande lärare för diskussion om tentamen
 3. om läraren gett sitt tillstånd till tentamen kontakta kansliet för anmälning och betalning av avgift.

Avgifter mm.

 • terminsavgift 80 €
 • tentamensavgift 100 €

Studerande som kompletterar har inte rätt till studiesociala förmåner som kostnadsfri lunch eller busskort och omfattas inte heller av skolans olycksfallsförsäkring och studerandevård.

Vad gäller studiestöd hänvisas till studieservicebyrån vid AMS.

Övrigt

Efter anmälan får studerande som kompletterar tillgång till ett e-postkonto för att underlätta intern kommunikation.

Betyg

Ålands lyceum kan utfärda följande:

 • Kompletteringsbetyg till studerande som slutfört en eller flera av skolans ämneslärokurser. I kompletteringsbetyget omräknas studerandes tidigare betygsmedeltal i förhållande till slutförd komplettering, dvs. ett nytt betygsmedeltal räknas ut och noteras i kompletteringsbetyget. Skolan har rätt att utfärda ett kompletteringsbetyg.
 • Betyg över slutförda studier till studerande som har slutfört en eller flera av skolans studieavsnitt/kurser. I betyget noteras vilka studieavsnitt som slutförts och bedömning av de enskilda avsnitten (enligt skala 5 – 10).

Observera följande:

 1. Det nya betygsmedeltalet kan INTE åberopas vid ansökan till svenska högskolor och universitet. Studerande med utländska gymnasiebetyg kan inte höja meritvärdet genom utbytes- och tilläggskomplettering i det egna betygssystemet.
 2. Ett betyg över slutförda kurser gäller däremot t.ex. som bevis på behörighetskomplettering vid ansökan till högskoleutbildningar i Sverige.