Studietakt LP2021

Gymnasiets undervisning utgår från en normalstudietid om tre år. Studietiden kan vid behov förlängas till fyra år. Av särskilda skäl kan styrelsen för Ålands gymnasium bevilja dig rätt till skolgång även under ett femte läsår.

Avgångsbetyg erhålls efter att du har avlagt minst 150 studiepoäng samt avlagt minst fem prov i studentexamen enligt gällande regelverk.

Du väljer själv hur många studiepoäng du avlägger varje läsår, men det vanligaste upplägget för att slutföra studierna på tre år är:

  • åk 1: 60 sp
  • åk 2: 60 sp
  • åk 3: 30 sp

Du kan sprida ut dina studentprov över flera tillfällen: läs mer via länk!

Problem med studietakten

Läsåret är indelat i fem perioder. Under varje period ska du avlägga minst 6 studiepoäng med godkänt vitsord:

  • Om du inte klarar denna studietakt under flera på varandra följande perioder kan styrelsen avskilja dig från studierna för maximalt ett år.
  • Ett sådant beslut kan komma i fråga då du först genom muntlig och därefter genom skriftlig varning fått kunskap om din situation och fått möjlighet att förbättra din insats.
  • Skolan är skyldig att i dessa frågor informera och diskutera situationen med din vårdnadshavare.