Omtagning LP2021

Ett omtagningstillfälle anordnas efter varje period. Datum och klockslag för respektive omtagning framgår av Arbetskalendern, se Länkar.

Rätt att delta i omtagning

Du har rätt till omtagning i följande två fall:

 1. Du har rätt att delta i ett omtagningsprov för att höja studieavsnitt som bedömts med underkänt vitsord (OBS: inte underkänt provvitsord). Studerande som önskar höja underkänt vitsord ska delta i närmast följande omtagningstillfälle, i annat fall har studerande förverkat sin rätt till omtagning.
 2. Du som varit sjuk vid examinationstillfället (prov, uppsats mm.) och är sjukanmäld enligt reglerna nedan har rätt att delta i närmast följande omtagning.

Regler för sjukanmälan:

Omyndig studerande

 • Vårdnadshavaren anmäler sjukfrånvaro samma dag i Wilma eller per telefon till skolans kansli före kl. 12:00. Anmälan ska göras för varje provdag.

Myndig studerande

 • Studerande anmäler sjukfrånvaro själv genom att ringa till skolans kansli på provdagen före kl. 12:00. Sjukfrånvaron ska verifieras med skriftligt intyg av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare eller läkare. Intyget ska lämnas till vederbörande lärare utan dröjsmål, men senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan efter sjukfrånvaron. Utan intyg har den studerande förverkat sin rätt att skriva provet, uppsatsen, hålla föredraget mm.!
 • Vårdnadshavaren anmäler sjukfrånvaro samma dag i Wilma eller per telefon till skolans kansli före kl. 12:00. Inget sjukintyg behövs om sjukanmälan gjorts av vårdnadshavare.

Rätt till ny utvärdering

Du som varit sjuk vid ordinarie examinationstillfälle och som efter att ha deltagit i omtagningen blivit underkänd i studieavsnittet har rätt att delta i ett nytt examinationstillfälle för att få möjlighet att höja det underkända vitsordet för studieavsnittet. Ta kontakt med din lärare så fort som möjligt för att komma  överens om ett nytt datum.

Skolan är inte skyldig att ordna alternativa omtagningar om studerande pga. ledighet för tex resor inte har haft möjlighet att delta i ordinarie examinationstillfällen.

Anmälan till omtagning

Kom ihåg att anmäla dig till omtagningstillfället om du varit sjuk vid ordinarie examinationstillfälle eller om du vill höja underkänt vitsord i studieavsnittet. Så här anmäler du dig:

 • Anmälan till omtagning görs inom stipulerad tid: se deadline i Arbetskalendern!
 • Gå in i Wilma och välj Kursbricka för Omtagning (startsidan).
 • Som länk nedan finns en instruktionsvideo som illustrerar hur du anmäler dig och kontrollerar att din anmälan har registrerats.
 • Din lärare meddelar dig innan provdagen i vilket klassrum du skriver provet. 
 • Om du har flera omtagningar och har kommit överens om alternativa provarrangemang (se rubriken nedan) får du separata instruktioner av din lärare.

Om jag behöver skriva fler än ett prov?

Vid varje omtagningstillfälle skrivs i regel endast ett prov. Om du på grund av sjukdom eller andra liknande omständigheter har flera prov vid samma omtagningstillfälle bör du komma överens om alternativa arrangemang med berörda lärare.

 • Anmäl dig till omtagning för alla studieavsnitt i Wilma inom utsatt tid, dvs den deadline som stipuleras i Arbetskalendern.
 • Kontakta därefter omedelbart men senast dagen efter deadline för anmälan:
 1. din studiehandledare om du vill diskutera vilket/vilka prov du borde ta på omtagningstillfället efter provperioden, och vilket/vilka prov som kan skrivas på alternativa omtagningstillfällen.
 2. den/de lärare vars prov du önskar skriva på alternativt omtagningstillfälle: tillsammans bestämmer ni datum för dessa omtagningar.

Du kan välja att skriva om flera prov vid samma omtagning om du anser att du hinner på den utsatta tiden (2 timmar 20 minuter, med eventuell förlängning om du har rätt till extra tid) men det är i första hand inte att rekommendera.

Om du inte kommit överens om alternativa arrangemang inom utsatt tid (senast dagen efter deadline för anmälan till omtagning) har du förverkat din rätt till alternativa provarrangemang.

OBSERVERA!

 • Lärare utarbetar prov endast till dem som anmälts sig till omtagning i Wilma inom föreskriven tid.
 • Studerande som får förhinder att delta i examinationstillfället/omtagningen ska snarast kontakta vederbörande lärare!
 • Observera att studerande som är sjukanmäld på omtagningsdagen inte har rätt att delta i examinationstillfället samma dag.