Studier LP2016

Studier i kursbundet gymnasium enligt läroplan 2016 - för dig som går i åk 2 eller 3!

Vid Ålands lyceum ges allmänbildande gymnasieutbildningen i kursform.

  • Utbildningens hela lärokurs omfattar minst 75 kurser.
  • En del kurser är obligatoriska, andra är valfria. Antalet obligatoriska och valfria kurser varierar beroende på vald inriktning. 

Avgångsbetyg erhålls efter att studerande

  • avlagt minst 75 kurser enligt fastställda bedömningsprinciper och
  • avlagt studentexamen.

Studietakt

Gymnasiets undervisning utgår från en normalstudietid på tre år. Studietiden kan vid behov förlängas till fyra år. Av särskilda skäl kan styrelsen för Ålands gymnasium bevilja dig rätt till skolgång även under ett femte läsår.

Under varje period ska du avlägga minst tre kurser med godkänt vitsord.

  • Om du inte klarar denna studietakt under flera på varandra följande perioder kan styrelsen avskilja dig från studierna för maximalt ett år.
  • Ett sådant beslut kan komma i fråga då du först genom muntlig och därefter genom skriftlig varning fått kunskap om din situation och fått möjlighet att förbättra din insats.
  • Skolan är skyldig att i dessa frågor informera och diskutera situationen med din vårdnadshavare om du inte är myndig.