Studietakt

Gymnasiets undervisning utgår från en normalstudietid på tre år. Studerande har rätt att studera fyra år i gymnasiet och kan av särskilda skäl av styrelsen för Ålands gymnasium beviljas rätt till skolgång även under ett femte läsår.

  • Avgångsbetyg erhålls efter att du avlagt minst 75 kurser enligt fastställda bedömningsprinciper samt avlagt studentexamen.
  • Under varje period ska du avlägga minst tre kurser med godkänt vitsord.

En studerande som inte klarar denna studietakt under flera på varandra följande perioder kan av styrelsen avskiljas från studierna för maximalt ett år. Ett sådant beslut kan komma i fråga efter att berörd studerande först genom muntlig och därefter genom skriftlig varning fått kunskap om sin situation och fått möjlighet att förbättra sin insats. Skolan är skyldig att i dessa frågor informera och diskutera situationen med omyndig studerandes vårdnadshavare.