Bedömning

Bedömningens uppgift är att:

 • upplysa dig om dina framsteg och inlärningsresultat
 • motivera och handleda dig i dina studier.

Bedömningen ska grunda sig på läroplanens mål och du har rätt att på förhand få grunderna för bedömning och vitsordsgivning klarlagda.

Kursbedömning

Kursbedömning sker i slutet av kursen. Kursbedömningen grundar sig på:

 • eventuella skriftliga prov
 • fortlöpande observation och utvärdering av den studerandes prestationer
 • den studerandes förmåga till självständigt arbete och samarbete med andra.

Om du bedöms med underkänt kursvitsord har du möjlighet att försöka höja ditt vitsord genom att delta i närmast följande omtagningstillfälle. Regler för omtagning finns under rubriken Omtagning.

Rättelseansökan

Om du är missnöjd med kursbedömningen kan du inom 14 dagar räknat från kursbedömningsdagen vända dig till din lärare och skriftligen eller muntligen begära rättelse. Som bedömningsdag räknas kursens sista lektion såvida läraren inte av särskilda skäl har flyttat utgivningen till ett senare datum. Detta datum måste dock noteras och dokumenteras i kursdagboken i förväg så att alla kursdeltagare vet vilken tidpunkt som gäller.

Om du fortsättningsvis är missnöjd med lärarens beslut kan du vända dig till rektor inom 14 dagar från det att läraren skriftligen eller muntligen besvarat rättelseansökan. Om du fortsättningsvis är missnöjd med rektors beslut kan du vända dig till styrelsen för Ålands gymnasium. En sådan ansökan ska lämnas inom 30 dagar efter det att rektor lämnat sitt utlåtande.

Allmänna bedömningskriterier

Vitsordet berömliga kunskaper och färdigheter (9-10) ges åt studerande som:

 • har ingående och helhetsmässiga kunskaper
 • har lätt för att se samband och helheter
 • löser problem och uttrycker sig självständigt, kreativt och personligt
 • självständigt kan strukturera, planera och redovisa arbeten
 • kan värdera och analysera behandlat ämnesområde
 • har mycket goda förutsättningar för fortsatta studier.

Vitsordet goda kunskaper och färdigheter (7-8) ges åt studerande som:

 • har goda kunskaper
 • förstår orsak och verkan
 • kan arbeta efter modeller
 • kan redovisa sina kunskaper men som behöver ett visst stöd för strukturering
 • har goda förutsättningar för fortsatta studier.

Vitsordet nöjaktiga kunskaper och färdigheter (5-6) ges åt studerande som:

 • har vissa splittrade kunskaper
 • har svårt att se helheter
 • inte kan redovisa självständiga kunskaper
 • har begränsade, men i huvudsak tillräckliga, förutsättningar för fortsatta studier.