Läroämnesbedömning

Läroämnesvitsord ges efter det att samtliga kurser i läroämnet är slutförda. Läroämnesvitsordet är medeltalet för de olika kursernas vitsord. Vitsordet ges som ett helt tal varvid 0,5 avrundas uppåt. Den eller de lärare som beslutar om bedömningen har rätt att höja läroämnesvitsordet om de anser att den studerande har högre kompetens än vad som motsvaras av kursbedömningens medelvitsord.

För att erhålla läroämnesvitsord förutsätts att fastställt antal kurser i ett läroämne är godkända. Av studierna i ett läroämne får den studerande ha underkända prestationer enligt följande:

Antal kurser i läroämnet: Högsta tillåtna antal underkända kurser:
1-2 0
3-5 1
6-8 2
9- 3

 Om studerande bytt nivå i ett läroämne fastställs vitsordet på basen av prestationerna på den senare nivån.