Tentamen

Att tentera en kurs innebär att du på egen hand ska lära dig kursinnehållet. Den som avlägger en kurs genom tentamen utvärderas på andra villkor än den som deltar i ordinarie lektioner och kursprov.

 • Tentamensprovet kan vara mer omfattande och andra bedömningskriterier tillämpas.
 • Både underkänd och godkänd kurs kan förnyas genom tentamen, men du har rätt att delta i endast ett tentamenstillfälle. OBS! Om du tenterar en kurs har du alltså inte rätt till omtagning.
 • Det är alltid det högre vitsordet som ligger till grund för ämnesbedömningen.
 • En tenterad kurs måste vara godkänd för att räknas in i ditt studieprogram.

Kurser tenteras i regel endast i perioder där ifrågavarande kurs ingår i periodens kursutbud, se kursbrickorna i Wilma.

I kursbeskrivningarna i Wilma (Läroplan) finns angivet vilka kurser som går att tentera.

Mer information om tentamen finns i läroplanen (lp 2016) under rubriken Självstudier. För information om tentamen i språk, se läroplanens bilaga 9. Läroplan med bilagor hittar du på Studnet under Blanketter och dokument.

Ansöka om tentamensrätt

Blanketter för ansökan om tentamensträtt finns i studiehandledarentrén och på skolans webbplats/Studnet.

Gör så här:

 1. Hämta eller skriv ut blanketten för tentamensansökan under Dokument.
 2. Kontakta aktuell lärare som ger besked om vilka villkor som gäller för deltagande i tentamen och dess bedömning.
 3. Läraren fastställer tidpunkten för tentamenstillfället som i allmänhet infaller på provdagen för den balk där ifrågavarande kurs finns.
 4. Du lämnar sedan in din tentamensansökan till prorektor inom utsatt tid.
 5. Prorektor meddelar dig om beviljad tentamensrätt per e-post ca en vecka in i aktuell period.

Deadline för tentamensansökan för varje period hittar du i Arbetskalendern.

Observera att ansökan är bindande:

 • Om du inte vill delta i tentamen ska den avbokas senast en vecka före provtillfället.
 • Avbokning sker till respektive lärare OCH till prorektor.
 • Om tentamen inte avbokas i tid har studerande förbrukat sin rätt till tentamen av berörd kurs.

Sjuk på tentamensdagen

För sjukdom vid tentamenstillfälle gäller samma regler som vid övriga examinationstillfällen:

 • Sjukanmälan görs samma dag senast kl. 12:00
 • Du som är sjuk vid tentamenstillfället ska utan dröjsmål, men senast två dagar efter det att du har återvänt till skolan efter sjukfrånvaron, kontakta din lärare och lämna in sjukintyg samt komma överens om nytt datum för tentamen.

Abiturienter

Abiturienter kan inte tentera kurser i period 5. Däremot har abiturienter möjlighet att tentera kurser i period 4 även om kursen inte ingår i periodens kursutbud.