Uppehåll, avbrott och ändringar

Vissa förändringar i studieprogrammet kan göras under studiernas gång. Man kan t.ex. ändra kursernas ordningsföljd om detta är tillåtet enligt kursprogrammet. Alla ändringar i studieprogrammet ska ske i samråd med studiehandledaren.

Justeringar av period 1 görs senast fredagen den 19.8. kl. 12.00. Justering av nästa periods schema ska ske senast sista dagen före provperioden kl. 12.00, se Arbetskalendern.

Ändringar i schemat är inte möjliga efter deadline.

Avbruten kurs

Studerande som inte fullföljer en bokad kurs måste med förnyat deltagande slutföra kursen.

  • Studerande måste slutföra den avbrutna kursen genom att delta i undervisningen i Ålands lyceum eller avlägga motsvarande kurs via distans- eller närstudier vid annan skola. Observera att kursen inte kan tenteras i Ålands lyceum.
  • Om kursen slutförs på annat sätt än genom att delta i undervisningen i Ålands lyceum måste studerande med intyg från respektive skola dokumentera sina slutförda prestationer i kursen inom av lyceet fastställd tid. Den genomförda kursen måste för att kunna erkännas till mål och innehåll motsvara Ålands lyceums läroplan och vara bedömd med godkänt vitsord. Studerande som ska slutföra avbrutna kurser vid andra skolor än Ålands lyceum har ingen rätt till handledning och ska ta eget ansvar för dokumentation. Rektor fattar beslut om erkännande av kursen.

Avbrutet läroämne

Studerande kan avbryta valfria läroämnen eller läroämnen som är indelade i olika nivåer.

  • Om man avbryter ett valfritt läroämne innebär det att samtliga kurser i ämnet stryks från studieprogrammet.
  • Om läroämnet är matematik, fysik, kemi eller fi nska, d.v.s. läroämnen som är indelade i olika nivåer, har den studerande möjlighet att byta nivå. Vid nivåbyten i matematik och finska ger respektive ämneslärare ett utlåtande om vilken kurs den studerande lämpligen ska fortsätta med. Vid övergången tillgodoräknas de godkända kurser och underkända kurser vars mål och innehåll motsvarar kurser på den nya nivån. I det fall att studerande läst fl era kurser på den tidigare nivån än de överförda, kan därutöver godkända kurser tillgodoräknas i studieprogrammet.

Byte av nivå

  • Byte från finska som A-språk till A2-språk, kan ske senast innan den femte kursen påbörjats. Slutvitsordet i fi nska bestäms på basen av de avlagda kurserna i finska som A2-språk.
  • Byte från fi nska A2-språk till fi nska som B-språk kan ske innan den femte kursen påbörjats. Slutvitsordet i finska bestäms på basen av de avlagda kurserna i fi nska som B-språk.
  • Byte från lång till kort kurs i matematik kan ske innan den sjunde kursen i lång matematik påbörjats. Slutvitsordet i matematik bestäms på basen av de avlagda kurserna i kort matematik.
  • Byte från kort till lång kurs i matematik kan ske under förutsättning att den studerande kan redovisa erforderliga kunskaper.
  • Byte från kurs 4 till kurs 1-3 i B1- och B2-språk, där språkstudierna påbörjats i grundskolan, kan ske efter att den fjärde kursen avslutats. Byte sker efter lärarens rekommendation.