HUTH - den högskoleförberedande utbildningshelheten

Studerande vid Ålands yrkesgymnasium som önskar förbereda sig för vidare studier på högskole- och yrkeshögskolenivå kan om de så önskar välja att läsa den högskoleförberedande utbildningshelheten (HUTH) enligt Ålands lyceums läroplan. På detta sätt kan de studerande skaffa sig vissa särskilda behörigheter som krävs för studier i Sverige och avlägga studentexamensprov som beaktas vid antagningen till utbildningar på fastlandet och i övriga världen.

Det är viktigt att komma ihåg att alla studerande som avlägger examen från Ålands gymnasium, gymnasieexamen med yrkesinriktning/grundexamen från Ålands yrkesgymnasium
eller allmänbildande gymnasieexamen inklusive studentexamen från Ålands lyceum, erhåller grundläggande behörighet för vidare studier på Åland, fastlandet och i Sverige.

Nästan alla utbildningsprogram vid svenska högskolor och universitet kräver dock att man utöver grundläggande behörighet också uppfyller krav på särskild behörighet, även kallad områdesbehörighet.

Utbildningar inom naturvetenskap och teknik kräver t.ex. ofta att man har läst lång matematik, fysik och kemi, vilket inte ryms inom ramen för HUTH. Dessa behörigheter kan läsas in t.ex. via basår vid svenska universitet och högskolor. Svenska Högskoleverket arbetar för närvarande med att se över reglerna för behörighet.

Viktiga begrepp

  • HUTH = den högskoleförberedande utbildningshelheten
  • HUTH-kurs = kurs som läses enligt Ålands lyceums läroplan
  • HUTH-period = period då studerande från yrkesgymnasiet läser kurser enligt lyceets läroplan
  • HUTH-modul = under studietiden läser de studerande totalt fem moduler A-E (under fem perioder) som alla innehåller specifika HUTH-kurser.

Studieupplägg

Studerande vid yrkesgymnasiet läser vissa perioder enbart yrkesämnen och vissa perioder enbart allmänna/gemensamma ämnen (svenska, engelska, matematik m.m.) samt valbara ämnen.
Studerande som väljer den högskoleförberedande utbildningshelheten (HUTH) ersätter de allmänna/gemensamma ämnena samt valbara ämnen med kurser enligt Ålands lyceums läroplan.

Under gymnasietiden läses totalt fem perioder med kurser enligt Ålands lyceums läroplan. HUTH-perioderna benämns Modul A-E. Övriga perioder läses yrkesämnen. Studerande som väljer utbildningsprogram inom sjöfart och som vill läsa den högskoleförberedande utbildningshelheten inleder HUTH-studierna i åk 2 och avlägger sina gymnasiestudier på fyra år.

Kurser enligt Ålands lyceums läroplan

HUTH-kurserna är utvalda för att säkerställa åländska studerandes möjligheter till och beredskap för vidare studier oavsett utbildningsland. I första hand är det antagningskriterierna till svenska högskolor och universitet som ligger till grund för upplägget av HUTH. Helheten består av 31 kurser som tillsammans med 3 studieveckor för idrott inom yrkesgymnasiet motsvarar 40 sv inom den yrkesförberedande utbildningen (ersätter allmänna/gemensamma ämnen och valbara ämnen).

I HUTH-studieguiden hittar du mer information om studieupplägg och regelverk samt mycket annat.