Bedömning

Bedömningens uppgift är att upplysa studerande om deras framsteg och inlärningsresultat.
Bedömningen ska motivera och handleda de studerande i deras studier. Bedömningen
ska grunda sig på läroplanens mål. Studerande har rätt att på förhand få grunderna
för bedömning och vitsordsgivning klarlagda.

Kursbedömning

Kursbedömning sker i slutet av kursen. Kursbedömningen grundar sig förutom på eventuella
skriftliga prov på fortlöpande observation och utvärdering av den studerandes
prestationer. I bedömningen beaktas också den studerandes förmåga till självständigt
arbete och samarbete med andra. Studerande som bedömts med underkänt kursvitsord
har möjlighet att försöka höja sitt vitsord genom att delta i närmast följande omtagningstillfälle.
Regler för omtagning fi nns under rubriken Omtagning, s. 17.
Om du är missnöjd med kursbedömningen kan du inom 14 dagar räknat från kursbedömningsdagen
vända dig till vederbörande lärare och skriftligen eller muntligen
begära rättelse. Som bedömningsdag räknas kursens sista lektion såvida läraren inte
av särskilda skäl har fl yttat utgivningen till ett senare datum. Detta datum måste dock
noteras och dokumenteras i kursdagboken i förväg så att alla kursdeltagare vet vilken
tidpunkt som gäller.
Om du fortsättningsvis är missnöjd med lärarens beslut kan du vända dig till rektor
inom 14 dagar från det att läraren skriftligen eller muntligen besvarat rättelseansökan.
Om du fortsättningsvis är missnöjd med rektors beslut kan du vända dig till styrelsen
för Ålands gymnasium. En sådan ansökan ska lämnas inom 30 dagar efter det att rektor
lämnat sitt utlåtande.
Fusk
Studerande som gör sig skyldig till fusk eller försök till fusk, t.ex. genom plagiat, får
underkänt kursvitsord. Vid fusk kontaktas alltid omyndiga studerandes vårdnadsha-
Allmänna bedömningskriterier
Vitsordet berömliga kunskaper och färdigheter (9-10) ges åt studerande som
- har ingående och helhetsmässiga kunskaper
- har lätt för att se samband och helheter
- löser problem och uttrycker sig självständigt, kreativt och personligt
- självständigt kan strukturera, planera och redovisa arbeten
- kan värdera och analysera behandlat ämnesområde
- har mycket goda förutsättningar för fortsatta studier
Vitsordet goda kunskaper och färdigheter (7-8) ges åt studerande som
- har goda kunskaper
- förstår orsak och verkan
- kan arbeta efter modeller
- kan redovisa sina kunskaper men som behöver ett visst stöd för strukturering
- har goda förutsättningar för fortsatta studier
Vitsordet nöjaktiga kunskaper och färdigheter (5-6) ges åt studerande som
- har vissa splittrade kunskaper
- har svårt att se helheter
- inte kan redovisa självständiga kunskaper
- har begränsade, men i huvudsak tillräckliga, förutsättningar för fortsatta studier
19
vare. Kurs som underkänts p.g.a. fusk får inte tenteras. I särskilt graverande fall kan
ärendet föras till skolans ledningsgrupp som kan föreslå för styrelsen att studerande
relegeras i enlighet med gällande lag.
Stoppad i ett läroämne
Om två på varandra följande kurser i samma ämne, i den ordning de läses, är underkända
måste studerande med godkänt vitsord förnya den ena kursen. Studerande kan
inte fortsätta studierna i ämnet innan någondera kursen avlagts med godkänt vitsord.
Att bli stoppad i ett läroämne kan leda till att du förlänger dina studier med ett fjärde år.
Väntande vitsord
Kursbedömning ges efter varje avslutad kurs. Om studerande av någon orsak inte har
avlagt alla bedömda moment i en kurs antecknas ”V”(väntande vitsord) i studieregistret.
Kurser som bedömts med V måste kompletteras inom av läraren utsatt tid. Annars
bedöms delmomentet med underkänt vitsord och utgående från detta ges kursbedömning.
Alla kurser ges kursvitsord senast vid läsårets slut.
Studieprestationer
Varje studerandes studieprestationer, dvs kursvitsorden, registreras i skoladministrationsprogrammet
Wilma. Den studerande kan själv se sina prestationer i Wilma, och har
därutöver rätt att på begäran få ett skriftligt utdrag från kansliet eller studiehandledarna.
Ett utdrag över studieprestationerna överlämnas till studerande i slutet av varje läsår.
Läroämnesbedömning
Läroämnesvitsord ges efter det att samtliga kurser i läroämnet är slutförda. Läroämnesvitsordet
är medeltalet för de olika kursernas vitsord. Vitsordet ges som ett helt tal
varvid 0,5 avrundas uppåt. Den eller de lärare som beslutar om bedömningen har rätt
att höja läroämnesvitsordet om de anser att den studerande har högre kompetens än vad
som motsvaras av kursbedömningens medelvitsord.
För att erhålla läroämnesvitsord förutsätts att fastställt antal kurser i ett läroämne är
godkända. Av studierna i ett läroämne får den studerande ha underkända prestationer
enligt följande:
Antal kurser i läroämnet: Högsta tillåtna antal underkända kurser:
1-2 0
3-5 1
6-8 2
9- 3
Om studerande bytt nivå i ett läroämne fastställs vitsordet på basen av prestationerna
på den senare nivån.
Avgångsbetyget
På avgångsbetyget antecknas ett medelvitsord som utgör det vägda medeltalet av samtliga
läroämnesvitsord. Medelvitsordet uträknas i förhållande till antalet avlagda kurser
som bedömts med siffervitsord, och ges med två decimalers noggrannhet. Avgångsbetyg
från gymnasiet ges då studerande avlagt gymnasiets lärokurser, minst 75 kurser,
samt därtill studentexamen.
Läroämnesvitsord ges alltid om studerande avlagt minst tre kurser i ett valfritt språk
eller minst två kurser i andra ämnen. När det gäller idrott har studerande rätt att oavsett
antal avlagda kurser begära bedömningen Godkänd.