Ålands lyceums jämställdhetspolicy

Enligt § 5 i jämställdhetslagen bör samtliga skolor och utbildningsanstalter se till att både män och kvinnor har lika möjlighet till utbildning och yrkesutveckling och att undervisningen, forskningen samt undervisningsmaterialet följer denna lag och dess ändamål.

Temaområdet jämställdhet ska genomsyra all undervisning och verksamhet i Ålands lyceum. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Medan jämlikhet rör alla människors lika värde är jämställdhet begränsat till förhållandet mellan könen.

Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger, delat ansvar för hem och barn samt frihet från könsrelaterat våld.

Olika typer av jämställdhet

Man kan tala om kvantitativ respektive kvalitativ jämställdhet.

Kvantitativ jämställdhet kallas för rättviseaspekten. Det är helt enkelt orättvist att vissa människor utan särskilda skäl ska ha lägre lön, sämre arbetsvillkor och mindre möjligheter till inflytande, o.s.v.

Med kvalitativ jämställdhet avses ett förhållande där innehåll, villkor, regler, rutiner, organisation, värderingar, maktförhållanden m.m. är könsneutrala och således inte präglade av tillskrivna könsbestämda kvalifikationer och kompetenser. Förändras den kvantitativa fördelningen mellan könen finns förutsättningar för kvalitativa förändringar och omvänt.

Det finns också en skillnad mellan formell och reell jämställdhet. Formell jämställdhet, i meningen att det inte längre finns några formella eller rättsliga hinder för jämställdhet, har successivt uppnåtts i Norden. Hit räknas t.ex. att de flesta yrken är öppna för båda könen och att vi har en jämställdhetslag. Arbetet för reell jämställdhet, d.v.s. att kvinnor och män har lika villkor i realiteten, pågår dock fortfarande.

Jämställdhetsarbete i skolan

En jämställdhetspolicy är ett verktyg för att problematisera och förändra sådana könsrollsmönster som underbygger orättvisor och fördomar. Syftet är att stärka ett gott socialt klimat och trivsel i skola. Skolans uppgift är också att uppmuntra alla studerande att bli aktiva samhällsmedborgare, och att ge dem lika förutsättningar att utveckla sina intressen och sin begåvning.

I det dagliga arbetet ska följande principer råda:

  • Skolans inre arbete och arbetsmiljö organiseras så att kränkande särbehandling förebyggs.
  • I skolvardagen motverkas ojämlikhet, fördomar och intolerans genom attitydfostran.
  • Kränkande behandling på grund av kön tolereras inte i skolan.
  • Sexuella trakasserier är en form av mobbning, och följs upp och åtgärdas enligt skolans handlingsplan mot mobbning.
  • Skolan bör ge undervisning om sex och samlevnad på ett sätt som befrämjar respekt mellan könen.
  • Medvetenheten om hur könsrollerna ser ut i den egna vardagen befrämjas.
  • Studerande ska ges en aktiv roll i arbetet för jämställdhet.
  • Lärarna är medvetna om att de ska bemöta och bedöma de studerande lika oavsett kön.
  • Alla som arbetar i skolan bidrar till att motverka sådana begränsningar i studie- och yrkesval somgrundar sig på kön.

Jämställdhetsgrupp

Skolan har en ansvarsgrupp som ser till att de konkreta förslagen i planen blir verklighet. I jämställdhetsgruppen ingår representanter för såväl lärarkåren som de studerande. Varje läsår ordnas program riktat till studerande i olika årskurs som successivt uppmärksammar jämställdhet. Skolan bjuder in gästföreläsare som t.ex. diskuterar med de studerande kring normer och könsroller, jämställdhet på arbetsmarknaden el.dyl. Arbetet kring jämställdhet kan ta olika former, t.ex. föreläsningar, enkäter och work shops.

En viktig del av det konkreta jämställdhetsarbetet är lärarfortbildning där lärarrollen behandlas ur jämställdhetsperspektiv.