Rutiner för studerande med talrädsla

Det förekommer att studerande pga rädsla inte klarar av att framträda (hålla tal, föredrag mm) i olika undervisningssituationer. Eftersom detta påverkar den studerandes hela vardag, såväl under studietiden som under dennas kommande yrkesverksamma liv, ser Ålands lyceum det som sin uppgift att hjälpa dessa studerande att bearbeta och hantera sin rädsla. Rutinerna beskriver tillvägagångssättet.