Studier i Finland

Antagningsförfarandet till fastländska högskolor, universitet och yrkeshögskolor varierar och du måste därför noggrant läsa de olika antagningsvillkoren för respektive utbildningsprogram.

Observera att en förnyelse av urvalssystemet pågår

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsammans med högskolorna inlett en process där högskolorna ser över sina förfaranden för urvalsprov i syfte att minska antalet mellanår och tidigarelägga inledningen av högskolestudier. För mer information, se länkarna nedan.

Vad ändras i studerandeurvalen?

Man har med universiteten och yrkeshögskolorna kommit överens om utvecklandet av studerandeurvalen fram till 2020 på följande sätt:

  • Universiteten och yrkeshögskolorna tog 2018 i bruk ett studerandeurvalssystem som inte förutsätter långa förberedelser av den studerande.
  • Universiteten och yrkeshögskolorna tar i högre grad i bruk betygsurval (= studentexamensbetyg) och utvecklar allt mer enhetliga urvalsmetoder som kan tillämpas inom flera områden. Meningen är att utvärdera beredskap och förmåga till högskolestudier, men inte högskolestudiernas innehåll.

Läs mer om vad som ändrar här: Antagningen till högskolorna förändras år 2020

Ansökningar till samtliga utbildningar vid fastländska universitet och högskolor görs via en gemensam webbaserad ansökningstjänst. Ansökningstiden pågår för de flesta utbildningsprogrammen från mars till början av april, se www.studieinfo.fi

Information om utbildningar på fastlandet

Allmänt

Studieinfo.fi - information och ansökning till utbildningar på alla stadier

Diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning.

Folkhögskolestudier på fastlandet

Studera i Helsingfors - om att studera på svenska i Helsingforsregionen

Öppen universitetsundervisning vid finländska högskolor

Högskolor (svenskspråkig undervisning)

Aalto universitetet - bland annat högskolorna för teknik (vissa grundstudier på svenska)

Helsingfors universitet

Svenska handelshögskolan (Hanken) i Helsingfors

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Yrkeshögskolan Arcada

Yrkeshögskolan Novia

Åbo Akademi

Studentföreningar

Sök på Facebook: Åländska studentlaget i Åbo och Åländska studentföreningen i Helsingfors

Yrkesexamina

Yrkesutbildning på gymnasialstadiet

Stipendier & andra stödtjänster

Fyrk.fi - Webbtjänst om stipendier och understöd

Luckan Unginfo - stödtjänster kring det mesta för unga i svenskfinland

Bilagor: