Omtagning av HUTH-kurser

Omtagningstillfälle för HUTH-kurser anordnas en gång efter varje HUTH-period. HUTH-studerande som skriver om prov deltar i de omtagningstillfällen som anordnas av Ålands lyceum, se HUTH-arbetskalendern. Omtagningstillfället äger rum vanligen ca två veckor in i efterföljande period. Efter period 5 brukar omtagningen vara på onsdagen första veckan på sommarlovet.

Den studerande har rätt till omtagning i följande två fall:

  1. Studerande har rätt att delta i ett omtagningsprov för att höja underkänt kursvitsord (OBS: inte underkänt provvitsord). Studerande som önskar höja underkänt kursvitsord ska delta i närmast följande omtagningstillfälle, i annat fall har studerande förverkat sin rätt till omtagning. 
  2. Studerande som varit sjuk vid ordinarie examinationstillfälle (kursprov, uppsats m.m.) har rätt till utvärdering vid närmast följande omtagning. Sjukdomen ska verifieras med skriftligt intyg av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare eller grupphandledare. Intyget ska lämnas till vederbörande lärare utan dröjsmål, men senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan efter sjukfrånvaron. Utan intyg får man inte göra någon omtagning.

Anmälan till omtagning

Anmälan till omtagning av HUTH-kurser görs per e-post. Du e-postar berörd lärare om deltagande i omtagningstillfället. För information om sista dag för anmälan till respektive omtagningstillfälle, se tabell nedan! 

Boka datum för ny utvärdering

Studerande som varit sjuk vid ordinarie examinationstillfälle och som efter att ha deltagit i omtagningen blivit underkänd i kursen har rätt att delta i en ny utvärdering för att få möjlighet att höja sitt underkända kursvitsord. Studerande ska ta kontakt med sin lärare för att komma överens om datum för ny utvärdering.

Vad gör jag om jag behöver skriva fler än ett prov?

Vid varje omtagningstillfälle skrivs i regel endast ett prov. Om studerande på grund av sjukdom eller andra liknande omständigheter har flera prov eller underkända kurser vid samma omtagningstillfälle bör hen komma överens om alternativa arrangemang med berörda lärare. Regeln är att det prov som infaller först i provperioden skrivs på omtagningen och det senare provet på alternativ dag enligt överenskommelse med läraren. Studerande kan välja att skriva om flera prov vid samma omtagning, men detta rekommenderas inte.

Skolan är inte skyldig att ordna alternativa omtagningar om studerande på grund av ledighet för bland annat resor inte har haft möjlighet att delta i ordinarie examinationstillfällen.

Observera!

Lärare utarbetar prov endast till dem som anmält sig per e-post inom föreskriven tid. 

Studerande som fått förhinder att delta i examinationstillfället ska snarast kontakta vederbörande lärare!

Omtagningsdagarna är:

HUTH-period Datum för omtagning Sista dag för anmälan per e-post till berörd lärare
Period 1 24.10 17.10
Period 2 12.12 10.12
Period 3 27.2 15.2
Period 4 17.4 15.4
Period 5 5.6 kl.9.00 i lyceets gymnastiksal 3.6

E-postadressen får du om du tar fornamn.efternamn@gymnasium.ax
Du kan också använda dig av funktionen "Sök personal".