Övriga studier

Förutom de obligatoriska och de valfria studieavsnitten som finns beskrivna i läroplan 2021 erbjuds du i lyceet möjlighet att avlägga

 • gymnasiediplom - läs i Wilma (Läroplan)
 • temastudier - läs i Wilma (Läroplan)
 • övriga studier.

Övriga studier är ett samlingsnamn för studieavsnitt som inte hör till timfördelningens obligatoriska och valfria studieavsnitt. Övriga studier indelas i interna och externa studieavsnitt:

 • De interna studieavsnitten arrangeras inom skolans ramar, såsom till exempel nationella och internationella studerandeutbyten och annan skolrelaterad verksamhet. Utbudet varierar utifrån efterfrågan och ekonomiska resurser.
 • Studerande kan i sin studieplan inom ramen för övriga studier inkludera externa studieavsnitt om maximalt 20 studiepoäng. De externa studieavsnitten kan till exempel avläggas vid andra skolor, organisationer eller föreningar om studierna kan anses komplettera lyceets utbildningsutbud och bidra till en mångsidig kompetens.

Dessa studieavsnitt måste vara godkända för att kunna tillgodoräknas och noteras i studieplanen med anteckning om godkänd prestation (G). Ålands lyceums regelverk för övriga studier motsvarar Ålands lyceums tidigare regelverk för "fritt valda kurser".

Externa studieavsnitt - vad är det?

Dessa studieavsnitt kan vara till exempel sport, musik, frivillig brandkårsverksamhet mm.

För att erhålla externa studieavsnitt ska du

 1. anhålla om externa studieavsnitt i Itslearning
 2. utföra alla delmoment / delta i all versamhet som ingår i avsnittet du anhållit om
 3. lämna in en skriftlig rapport efter avslutade studier

Idrottslärare Birgitta (Gittan) Lundberg har huvudansvar för de externa studieavsnitten som har annan huvudman än skolan.

Viktiga datum

 • Obligatoriskt informationstillfälle för de som ämnar ansöka om externa studieavsnitt:
  • Åk 1: 25.8 kl. 15:15
 • Sista dag för anhållan om avläggande av externa studieavsnitt:
  • under höstterminen: 7 september 2021 kl. 15:00
  • under vårterminen: 14 januari 2022 kl. 15:00
 • Sista dag för inlämning av rapport över avlagda fritt valda kurser:
  • 16 maj 2022 kl. 15:00

Såväl anhållan som färdiga rapporter inlämnas till Gittan som registrerar avsnitten som fullgjorda, såvida deltagande och rapportering uppfyller kriterier för godkänd prestation.

Ledarutbildning

Studerande som ansöker om externa studieavsnitt inom idrott ska genomföra kursen "Grundutbildning för ledare" som arrangeras av Ålands Idrott.

 • Kursen ges på distans en lördag under hösten - mer info 25 augusti på infotimmen!
 • För godkänd ledarskapskurs krävs närvaro under lördagen samt utförda hemuppgifter.

Slutrapport för externa studieavsnitt

För att erhålla externa studieavsnitt skriver du en rapport som ska innehålla:

 • ditt namn och din basgrupp
 • beskrivning av avsnittet
 • rapport över varje delmoment med datum, tid samt handledarens namnteckning
 • slutsammanställning och sammanfattning av studierna.

Bedömning

Den studerande bedöms i enlighet med läroplanens bedömningskriterier: studieavsnitten måste vara godkända för att kunna tillgodoräknas och noteras i studieplan och avgångsbetyg med anteckning om godkänd prestation (G).

Information och anmälan

Mer information finns i Itslearning, Externa studieavsnitt (ESA). Här gör du också din anmälan.