Trivselregler

Alla har rätt till en god arbetsmiljö. Därför ska förhållandet mellan studerande, lärare och personal präglas av ömsesidig hänsyn, omsorg och respekt.

Information

Du är skyldig att hålla dig à jour med det som händer i skolan. Du får viktig information i huvudsak via e-post och på de informationstillfällen som ordnas en gång i veckan. Du ska läsa din e-post varje arbetsdag och besvara eventuella frågor via e-post inom två arbetsdagar eller inom fastställd tid. Information som berör undervisningen förmedlas i första hand via skolans lärplattform.

Studietakt

Gymnasiets undervisning utgår från en studietid på tre år, men du har även rätt att avlägga studierna på fyra år.

Varje period ska du avlägga minst tre kurser med godkänt vitsord.

Om du fortsättningsvis, under flera perioder i följd, trots att skolan erbjudit handledning och stöd, inte klarar denna studieprestation meddelar skolan vederbörande myndighet att studiestödet dras in till dess att du följer gängse studietakt. Du som upprepat och gravt försummar dina studier kan efter beslut i styrelsen för Ålands gymnasium avskiljas från studierna för maximalt ett år. Ett sådant beslut kan komma i fråga först efter att du fått såväl muntlig som skriftlig varning och vid behov hörts av lärarkollegiet. Vårdnadshavare ska få besked om situationen och höras.

Närvaroplikt

Gymnasiet har närvaroplikt. Det betyder att du ska närvara vid lektioner och vid andra aktiviteter som hör till skolan.

Läs mer om Närvaro och frånvaro via länken.

Tidsramar

  • Du ska lämna in arbetsuppgifter och redovisningar inom given tid.
  • Du ska respektera fastställda anmälningstider. 
  • Du  ska hålla dig à jour med fastställda tider för bokning och avbokning av kurser, studentanmälningar mm.

Fusk

Om du gör dig skyldig till fusk eller försök till fusk, t.ex. genom att kopiera andras alster i redovisningar eller projektarbeten, får du underkänt kursvitsord. Vid fusk kontaktas alltid omyndiga studerandes vårdnadshavare. Om du får en kurs underkänd p.g.a. fusk får du inte tentera kursen.

I särskilt graverande fall kan ärendet föras till skolans ledningsgrupp som kan föreslå för styrelsen att du relegeras i enlighet med gällande lag.

Skolans lokaler och egendom

Såväl studerande som personal ska värna om skolans lokaler och egendom. Om du gör dig skyldig till skadegörelse är du ekonomiskt ansvarig. Detta gäller även utrustning och programvara som hör till skolans datorer.

Användning av digital utrustning

  • Det material som du lagrar eller distribuerar får inte kränka upphovsrätten.
  • Du får inte sprida kedjebrev, pornografi, religiös, rasistisk eller politisk propaganda.
  • Vid all kommunikation och interaktion ska du visa respekt och hänsyn.
  • Skolans datorer samt WI-FI är gemensamma arbetsredskap och du får inte störa eller försvåra andras arbete.
  • Du undertecknar tillsammans med din vårdnadshavare ett IT-kontrakt för att få använda skolans datorer samt WI-FI just för att visa att du tagit del av skolans datorregler. Användare som bryter mot dessa regler och anvisningar kan avstängas från användningen för viss tid eller helt förlora sin användarrättighet.
  • Du använder inte mobiltelefon, smartklocka o.dyl. under lektion eller utvärderingstillfällen såsom föredrag, uppsats eller prov mm. 

Tobaksfri skolmiljö

Du får inte använda tobaksprodukter i skolan eller på skolområdet då detta är enligt lag förbjudet.

Alkohol och droger

Du får inte använda, förmedla eller sälja alkohol och droger i skolan eller på skolområdet då detta är enligt lag förbjudet.

Parkering

Du får av säkerhetsskäl inte parkera på gräsmattor, framför skolentrén eller så att tillfartsvägarna blockeras. Du får inte heller parkera på de parkeringsplatser som är reserverade för personal. Felparkerade bilar bötfälls. Parkerade bilar som trots tillsägelse placerats så att tillfartsvägarna blockeras, kan transporteras bort.

 

Trivselreglerna i sin helhet ingår som bilaga till Ålands lyceums läroplan 2016. Den hittar du tillsammans med övriga styrdokument via länken nedan.